Tags:
create new tag
view all tags

TWiki Groups

These groups can be used to define fine grained TWikiAccessControl in TWiki:

Group Members
AfsGroup XuDong
AliCPTGroup WenjingWu, LiHong, LiZhengwei, LiYongping, LiuCongzhan, KeithThompson, KiWonYoon, XuHe, ZhangLaiyu, SiyuLi, WuDi, ZhangAimei, ZhiChang, LiXufang, ZouChanglin
AllAuthUsersGroup All authenticated users.
AllUsersGroup All users including unauthenticated users.
AmandaGroup YaoQiuling, ZhengWei
AtlasGroup LuFeng, ZhanZhichao, WenjingWu, SHANLianYou, XinShi, ClaudiaBertella, YihaoYang, ChenLiejian
BesdcGroup WenjingWu, ShiJingyan, WangLu, HuangQiulan, KanBowen, ZhangXiaomei, YanXiaofei, WuJie, FabioHernandez, DengZiyan, ChengYaodong, ChenGang, WeidongLi
BesGroup LiangDong, ZhangXiaomei, ZhangYao, HuangQiulan, WangLu, DuRan, WeidongLi, XinShi
BossGroup MaQiumei, ZhangYao, ZhangXiaomei, LiangDong, DengZiyan, ShiJingyan, KanBowen, ZhuWei, WeidongLi
CastorGroup YaoQiuling, ZhengWei, WangLu
CmsGroup ZhangXiaomei, MengXiangwei, HuaqiaoZHANG, XuMing
FileStoreGroup TWikiAdminUser, WenjingWu, WuJie, FabioHernandez, DuRan, LiSha, KanWenxiao
GecamGroup XiongShaolin, PengWenxi, LiZhengwei, ZhaoXiaoyun, LiGang, ZhangDali, ZhangAimei, LiaoJinyuan, LiangXiaoHua, SunXilei, LiXinqiao, ZhenghuaAN, WangHui, XuYanbing, HanXingbo, CaiZhiming, LiYanguo, LiuYaqing, WenXiangyang, ZhuYue, WangJinzhou, LuFangjun
HepyCloudGroup ChengYaodong, WangLu, HuangQiulan, CuiTao, ZhengWei
HxmtGroup XiongShaolin, ZhaoYi, LiChengkui, LiZhengwei, LiXufang, HuangYue, LiGang, MaXiang, LiXiaobo, TanYing, YouliTuo, YupengXu, LiaoJinyuan, ShuangnanZhang, ZhuYue, ZhangQiang, ZhiChang, JiaShumei, LuXuefeng, LiuCongzhan, ZhangYifei, ZouChanglin, QuJl, ZhengShijie, LuFangjun
LcgGroup TwikiAdmin, YanXiaofei, ChengYaodong, PeiErming
LhaasoGroup BaiYunXiang, SunXitong
NetGroup CuiTao, QiFazhi, WangYanming, LiuShuzhen, WuLing, ZengShan, MaLanxin, ZhangHongmei, LiuRuirong, XingChunyan, WuChunzhen, SunZhihui, QiMy, WangWenshuai, HuHao, WeidongLi
NetworkResearchGroup WenjingWu, QiFazhi, SunZhihui, WangYanming, CuiTao, QiMy, XuLiufeng, WeidongLi
NobodyGroup  
PingGuGroup YifangWang, XiaoanLuo, QinQing, ShuangnanZhang, XiaomingJiang, ShaopengChi, WeiMeng, XinchouLou, MinziFeng, MingzhuZhao, ChenGang, ZhuXuemin, LiuYan, XuLiufeng
PolarGroup XiongShaolin, YongjieZhang, LiHancheng, MinziFeng, SongLiming, ZhaoYi, WangYuanhao, GeMingyu, ZhangLaiyu, JianchaoSUN, ZhangShuangNan, ZhenghengLi, WenXing, DongYongwei, WuBobing, ZhangJuan, JieLin, ChenWei, NicolasProduit, NealGauvin, MerlinKole
SlurmGroup WenjingWu, RanDu, JiangXiaowei, ZouJiaheng, ShiJingyan
SysGroup YanXiaofei, SuJie, DuGuohong, ShiJingyan, ZhengWei, YaoQiuling, WangLu, YangYi, ChenGang, WangXinhua, HuangQiulan, KanBowen, ZhangXiaomei, WenjingWu, QiFazhi, JinWenyuan, HaiboLi, HuQingbao, WeidongLi, JiangXiaowei, ZouJiaheng, CuiTao, RanDu
TWikiAdminGroup TWikiAdminUser, YanXiaofei, ChengYaodong, WenjingWu, QiFazhi, ShiJingyan, TangZhicheng
YbjGroup YanXiaofei, XuDong
TWikiBaseGroup TWikiAdminUser, TWikiGuest, UnknownUser, TWikiContributor, TWikiRegistrationAgent

New Group:  
  Warning, important Note: A group topic name must be a WikiWord and must end in ...Group. New topics are based on TWikiGroupTemplate

IMPORTANT NOTE: Think twice before restricting write access to a web or a topic, because an open system where everybody can contribute is the essence of WikiCulture. Experience shows that unrestricted write access works very well because:

  • There is enough peer pressure to post only appropriate content.
  • Content does not get lost because topics are under revision control.
  • A topic revision can be undone by a member of the TWikiAdminGroup if necesssary.

Related topics: TWikiAccessControl, WebPreferences, TWikiUsers, WikiCulture

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r9 - 2005-03-27 - TWikiContributor
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2017 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback