TWiki Site Statistics

%CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch2" data="R122:C2..R3:C2" title="Total Number of Webs" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch3" data="R122:C3..R3:C3" title="Number of Webs Viewed" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch4" data="R122:C4..R3:C4" title="Number of Webs Updated" }%
%CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch5" data="R122:C5..R3:C5" title="Total Number of Topics" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch6" data="R122:C6..R3:C6" title="Number of Topics Viewed" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch7" data="R122:C7..R3:C7" title="Number of Topics Updated" }%
%CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch8" data="R122:C8..R3:C8" title="Total Number of Attachments" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch15" data="R122:C15..R3:C15" title="Registered Users" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch16" data="R122:C16..R3:C16" title="TWiki Groups" }%
%CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch9" data="R122:C9..R3:C9" title="Topic Views" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch10" data="R122:C10..R3:C10" title="Topic Updates" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch11" data="R122:C11..R3:C11" title="File Uploads" }%
%CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch12" data="R122:C12..R3:C12" title="Data Size in MB" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch13" data="R122:C13..R3:C13" title="Pub Size in MB" }% %CHART{ type="area" table="stats" xaxis="R122:C1..R3:C1" ymin="0" yaxis="on" numygrids="9" numxgrids="11" xaxisangle="90" xgrid="off" colors="#f2563a, #eff462" bgcolor="#E7E7E7" width="330" height="170" name="ch14" data="R122:C14..R3:C14" ymax="100" title="% Disk Use" }%
Note: Incomplete data is shown for the current month.

Monthly Site Statistics Data

Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
2019-09 68 55 8 3970 2455 76 4218 41367
(66 unique users)
670
(35 unique users)
116
(17 unique users)
798.8 6368.5 82% 470 34 20 37459 TWikiGuest
    325 LiHong
    279 LiuCongzhan
    275 YangLiu
    272 CaiCai
    221 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  45 YongjieZhang
  41 TsengYuHan
  41 LiuCongzhan
  39 SiyuLi
  38 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong
2019-06 66 54 10 3830 2185 65 4020 17175
(66 unique users)
372
(33 unique users)
54
(20 unique users)
749.0 5948.6 88% 461 32 20 14195 TWikiGuest
    363 LiHong
    340 FanRuohong
    220 ZhengYaoguang
    170 SiyuLi
    137 YiQiBin
    132 CaiCai
    102 YanXiaofei
      92 QiLuo
      87 LiZhengwei
109 LiHong
  52 CaiCai
  39 YiQiBin
  38 FanRuohong
  24 ZhengYaoguang
  21 JasonAustermann
  14 JianYao
  14 QiLuo
  13 SiyuLi
  11 YanXiaofei
2019-05 64 51 8 3775 2450 91 3954 43465
(67 unique users)
640
(31 unique users)
105
(18 unique users)
742.5 5670.2 75% 451 30 20 39494 TWikiGuest
    630 LiHong
    199 LiZhengwei
    193 YiQiBin
    177 XiaoShuo
    165 WuDi
    160 CaiCai
    153 YongjieZhang
    139 QiLuo
    125 LiuCongzhan
177 LiHong
120 JasonAustermann
  64 YiQiBin
  49 XiongShaolin
  46 ZhangAimei
  37 QiLuo
  33 XiaoShuo
  28 CaiCai
  27 TangZhicheng
  20 YongjieZhang
2019-04 64 50 10 3714 2480 78 3835 28860
(57 unique users)
733
(37 unique users)
89
(26 unique users)
727.8 5396.9 82% 437 30 20 23437 TWikiGuest
    476 CaiCai
    448 MariaS
    432 LiZhengwei
    272 YongjieZhang
    269 ZhangYifei
    256 SiyuLi
    250 LiuCongzhan
    233 LiXufang
    228 ChihChingChen
135 MariaS
  90 CaiCai
  78 ZhangYifei
  77 LiZhengwei
  45 LiHong
  34 QiLuo
  28 YongjieZhang
  26 ShiboShu
  25 XiranBai
  24 LuXuefeng
2019-03 63 49 8 3657 2267 56 3738 25939
(55 unique users)
343
(23 unique users)
49
(11 unique users)
715.0 5069.6 69% 432 30 20 23586 TWikiGuest
    321 CaiCai
    300 LiHong
    217 MariaS
    165 LiuCongzhan
    157 ZhangAimei
    148 XiaoShuo
    138 LiZhengwei
      86 YongjieZhang
      74 YuQing
68 LiHong
57 CaiCai
47 GaoHe
47 MariaS
34 XiaoShuo
33 ZhangAimei
19 GaoGuanhua
19 YongjieZhang
15 TangZhicheng
  9 LiZhengwei
2019-02 63 51 8 3634 2317 59 3663 32888
(49 unique users)
480
(28 unique users)
84
(11 unique users)
703.8 4961.4 68% 431 30 20 30225 TWikiGuest
    522 MariaS
    244 LiHong
    211 CaiCai
    206 LiuCongzhan
    181 TangZhicheng
    174 QiLuo
    101 YangLiu
      86 XiranBai
      72 XiaoShuo
217 MariaS
  64 TangZhicheng
  55 CaiCai
  41 LiHong
  31 YangLiu
  29 XiranBai
  22 QiLuo
  16 YiQiBin
  12 LiuCongzhan
  11 KiWonYoon
2019-01 63 47 6 3600 2214 42 3557 22088
(53 unique users)
331
(21 unique users)
49
(9 unique users)
692.4 4876.0 67% 428 30 20 19914 TWikiGuest
    316 CaiCai
    173 MariaS
    172 XiaoShuo
    163 LiXufang
    151 LiZhengwei
    121 LiuCongzhan
    100 QiLuo
      90 YiQiBin
      83 XiongShaolin
92 CaiCai
46 MariaS
40 LiXufang
37 YiQiBin
30 LiuCongzhan
29 ZhangYifei
24 XiaoShuo
19 XiongShaolin
17 XiranBai
11 QiLuo
2018-12 63 50 8 3575 2206 24 3508 36587
(46 unique users)
164
(19 unique users)
4
(3 unique users)
683.0 4836.1 74% 420 30 20 35275 TWikiGuest
    149 CaiCai
    145 QiLuo
    144 XiaoShuo
    133 LiuCongzhan
      62 XiranBai
      48 MariaS
      47 ZhangYifei
      40 YanXiaofei
      39 ZhangAimei
29 CaiCai
27 XiaoShuo
25 LiuCongzhan
19 QiLuo
10 ZhuYue
  9 YanXiaofei
  9 ShiboShu
  9 ZhangYifei
  5 WuDi
  5 SongXinying
2018-11 63 49 6 3570 2326 53 3486 77697
(57 unique users)
381
(24 unique users)
93
(12 unique users)
671.8 4771.0 65% 420 30 20 75501 TWikiGuest
    229 MariaS
    191 CaiCai
    181 DaXu
    159 QiLuo
    148 LiZhengwei
    121 ZhangYifei
    115 XiaoShuo
      86 YangLiu
      84 YiQiBin
178 MariaS
  52 DaXu
  46 ZhangYifei
  31 CaiCai
  30 ZhuChengguang
  23 YiQiBin
  14 XiaoShuo
  12 GaoGuanhua
  11 LuXuefeng
    9 QiLuo
2018-10 63 46 3 3482 2048 12 3298 28905
(16 unique users)
67
(7 unique users)
3
(1 unique users)
634.1 4531.5 63% 410 30 20 28575 TWikiGuest
      91 ZhangLaiyu
      69 KiWonYoon
      30 YiQiBin
      28 CaiCai
      26 ChihChingChen
      20 LiZhengwei
      17 QiLuo
      14 MariaS
      10 XiongShaolin
42 ZhangLaiyu
10 YiQiBin
  6 KiWonYoon
  5 CaiCai
  3 LiZhengwei
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
2018-09 63 52 8 3473 2385 85 3291 119858
(60 unique users)
930
(34 unique users)
122
(20 unique users)
624.9 4519.7 63% 407 30 20 113340 TWikiGuest
      856 LiZhengwei
      649 KiWonYoon
      430 XiongShaolin
      365 ChihChingChen
      348 QiLuo
      321 LiHong
      318 LiuCongzhan
      274 CaiCai
      252 SiyuLi
272 LiZhengwei
147 KiWonYoon
  87 XiongShaolin
  82 SiyuLi
  39 LiHong
  38 ZhangAimei
  37 MariaS
  31 YongjieZhang
  31 XiaoShuo
  27 YiQiBin
2018-08 63 50 9 3428 2312 67 3185 142437
(57 unique users)
836
(22 unique users)
149
(15 unique users)
596.0 4277.1 68% 402 29 20 138016 TWikiGuest
      533 LiHong
      493 YiQiBin
      344 XiaoShuo
      308 SiyuLi
      295 CaiCai
      292 LiZhengwei
      280 YangLiu
      239 LuXuefeng
      237 KiWonYoon
190 YiQiBin
163 LiHong
113 SiyuLi
102 LuXuefeng
  99 LiZhengwei
  55 YangLiu
  49 KiWonYoon
  39 XiaoShuo
  38 CaiCai
  35 YanHuang
2018-07 63 49 8 3398 2213 65 3044 48541
(60 unique users)
486
(32 unique users)
27
(11 unique users)
561.8 4141.6 66% 399 28 20 44497 TWikiGuest
    622 YanHuang
    337 XiongShaolin
    294 LiHong
    291 CaiCe
    286 YiQiBin
    221 QiLuo
    183 LiGang
    146 CaiCai
    125 HuangYue
128 YanHuang
  68 LiHong
  54 XiongShaolin
  49 YiQiBin
  45 KiWonYoon
  22 YuJiaxi
  19 HuangYue
  14 ZhangAimei
  13 WuDi
  13 HuaqiaoZHANG
2018-06 63 52 7 3372 2272 72 3018 52501
(53 unique users)
702
(29 unique users)
96
(9 unique users)
548.7 4072.8 66% 391 28 20 48592 TWikiGuest
    540 LiHong
    416 YanHuang
    292 ZhangAimei
    284 LiYongping
    261 YuJiaxi
    253 XiongShaolin
    180 LiuCongzhan
    158 WuDi
    152 ZhangQiang
163 ZhangAimei
152 LiHong
122 LiYongping
  98 YanHuang
  66 YuJiaxi
  44 WuDi
  38 XiongShaolin
  18 KiWonYoon
  18 YongjieZhang
  15 LuXuefeng
2018-05 62 49 5 3290 2178 21 2834 25964
(35 unique users)
114
(14 unique users)
17
(3 unique users)
516.4 3748.8 55% 380 28 20 24766 TWikiGuest
    161 LiHong
    108 LiuCongzhan
      98 YuJiaxi
      97 YangLiu
      79 YanHuang
      71 ZhangAimei
      68 LiYongping
      63 KiWonYoon
      62 LuXuefeng
41 LiHong
37 YuJiaxi
13 KiWonYoon
10 ZhangAimei
  8 YangLiu
  4 XiongShaolin
  4 LiZhengwei
  4 LIUXiaoJing
  4 YanHuang
  2 WenjingWu
2018-04 61 47 4 3229 1682 28 2724 24386
(31 unique users)
142
(19 unique users)
14
(4 unique users)
485.1 3494.3 52% 380 28 20 23432 TWikiGuest
    166 PengWenxi
    147 XiongShaolin
    110 WuDi
      90 ZhangQiang
      79 KiWonYoon
      38 LiuCongzhan
      37 YuJiaxi
      36 SongXinying
      29 LhcUpgrade
33 KiWonYoon
32 PengWenxi
30 XiongShaolin
15 KeithThompson
10 WuDi
10 ZhangQiang
  6 YuJiaxi
  4 LiChengkui
  2 HuangYue
  2 YongjieZhang
2018-03 61 51 9 3217 2231 82 2710 108576
(60 unique users)
760
(31 unique users)
44
(9 unique users)
477.0 3487.8 58% 378 28 20 103582 TWikiGuest
      646 XiongShaolin
      596 KiWonYoon
      419 LiZhengwei
      330 LIUXiaoJing
      296 YuJiaxi
      295 LiHong
      242 LiGang
      216 ZhangQiang
      182 WuDi
180 KiWonYoon
174 XiongShaolin
112 YuJiaxi
  70 KeithThompson
  52 LIUXiaoJing
  34 LiHong
  34 LiZhengwei
  22 WenjingWu
  21 ZhangAimei
  16 LiYongping
2018-02 60 46 5 3163 2152 22 2666 58494
(30 unique users)
118
(13 unique users)
11
(5 unique users)
440.8 3316.4 56% 375 26 20 57501 TWikiGuest
    170 XiongShaolin
    135 LiGang
      93 HuangYue
      88 SongLiming
      78 KiWonYoon
      74 ZhuYue
      58 WuDi
      55 LuXuefeng
      44 ZhangAimei
35 XiongShaolin
31 HuangYue
17 ZhuYue
16 LuXuefeng
  7 KiWonYoon
  7 LiGang
  4 ZhangAimei
  4 LiZhengwei
  3 DuGuohong
  2 SongLiming
2018-01 60 47 5 3159 2137 33 2655 104168
(42 unique users)
177
(16 unique users)
14
(3 unique users)
425.3 3308.9 56% 372 26 20 102670 TWikiGuest
      224 XiongShaolin
      206 LiGang
      114 LuXuefeng
      110 LiChengkui
        92 MaXiang
        88 LiXufang
        68 LiuCongzhan
        63 ZhangQiang
        62 GuoDongya
50 XiongShaolin
41 LiChengkui
23 ZhuYue
20 LiGang
11 ZhangQiang
  9 HuangYue
  6 MaXiang
  6 LuXuefeng
  6 ZhangYifei
  5 LiXufang
2017-12 60 50 7 3153 2133 27 2641 83575
(43 unique users)
192
(25 unique users)
14
(7 unique users)
392.5 3307.5 50% 369 26 20 82172 TWikiGuest
    248 LiGang
    128 XiongShaolin
    121 ZhangQiang
    110 LiZhengwei
      64 LiChengkui
      63 MaXiang
      60 ZhuYue
      55 WuDi
      54 LiuCongzhan
29 LiGang
28 ZhangQiang
28 XiongShaolin
24 LiZhengwei
15 LiaoJinyuan
13 LiChengkui
10 LiXufang
  8 WenjingWu
  7 KiWonYoon
  5 YongjieZhang
2017-11 60 51 6 3146 1974 34 2626 50778
(50 unique users)
419
(25 unique users)
20
(7 unique users)
371.1 3292.9 55% 368 26 20 47921 TWikiGuest
    518 LiGang
    280 ZhangQiang
    236 LiZhengwei
    190 LiHong
    174 XiongShaolin
    121 ZhengShijie
    117 MaXiang
    105 WuDi
    101 LiChengkui
53 LiHong
49 ZhangQiang
40 LiGang
38 ZhengShijie
36 LiZhengwei
29 XiongShaolin
26 LiChengkui
23 KiWonYoon
23 ZhuYue
20 LianTao
2017-10 60 52 11 3130 2088 23 2578 207012
(40 unique users)
367
(19 unique users)
52
(7 unique users)
346.5 3234.1 51% 364 26 20 205520 TWikiGuest
      292 HuaqiaoZHANG
      132 WenjingWu
      131 LiGang
      111 LiZhengwei
      106 ZhangJuan
        97 LiXufang
        80 XiongShaolin
        57 ZhuYue
        53 ZhangQiang
191 HuaqiaoZHANG
  58 LiXufang
  33 ZhangJuan
  30 ZhuYue
  29 LiGang
  15 XiongShaolin
  11 ZhengShijie
  10 LiuCongzhan
  10 WenjingWu
    6 DuGuohong
2017-09 57 43 8 3075 2099 45 2507 264595
(55 unique users)
729
(26 unique users)
100
(15 unique users)
264.8 3192.4 47% 361 25 20 260598 TWikiGuest
      464 LiGang
      386 ZhangQiang
      386 ZhangYifei
      349 LiZhengwei
      333 XiongShaolin
      255 LuXuefeng
      177 HuangYue
      175 ZhuYue
      171 MaXiang
115 ZhangYifei
  95 LiGang
  91 ZhuYue
  85 LiZhengwei
  76 XiongShaolin
  67 LuXuefeng
  55 LiChengkui
  49 KiWonYoon
  46 ZhangQiang
  29 HuangYue
2017-08 57 44 7 3050 1913 49 2344 25529
(50 unique users)
525
(22 unique users)
36
(7 unique users)
193.0 3122.7 40% 356 25 20 22320 TWikiGuest
    558 XiongShaolin
    401 LiaoJinyuan
    333 ZhangQiang
    293 LiZhengwei
    259 LiChengkui
    148 LiXufang
    146 MaXiang
    130 LiuCongzhan
    122 LiGang
152 XiongShaolin
  70 LiaoJinyuan
  50 LiZhengwei
  49 LiChengkui
  47 HuaqiaoZHANG
  38 KiWonYoon
  35 ZhangQiang
  22 MaXiang
  19 JianchaoSUN
  18 LiuCongzhan
2017-07 57 44 7 3033 2103 78 2309 38964
(60 unique users)
976
(32 unique users)
61
(14 unique users)
185.5 3027.5 39% 350 25 20 32921 TWikiGuest
  1686 XiongShaolin
    459 ZhangQiang
    454 LiGang
    373 LiChengkui
    339 ZhiChang
    266 MaXiang
    210 LiaoJinyuan
    200 LiuCongzhan
    176 LiXiaobo
538 XiongShaolin
  56 ZhangQiang
  56 LiuCongzhan
  49 LiChengkui
  45 LiGang
  44 LiXiaobo
  38 LiaoJinyuan
  37 MaXiang
  25 ZhiChang
  25 ZhaoYi
2017-06 56 42 5 2944 1787 21 2244 14727
(30 unique users)
96
(10 unique users)
10
(4 unique users)
173.1 2945.9 43% 332 24 20 13836 TWikiGuest
    332 XiongShaolin
      80 WangHui
      79 LiHong
      56 WangYuanhao
      48 LiGang
      41 ZhaoYi
      37 JianchaoSUN
      34 KiWonYoon
      22 HanXingbo
67 XiongShaolin
19 LiHong
10 WangYuanhao
  3 JianchaoSUN
  2 ZhaoYi
  1 KiWonYoon
  1 WenjingWu
  1 YaoQiuling
  1 TWikiAdminUser
  1 TWikiRegistrationAgent
2017-05 56 46 9 2933 1843 79 2223 27960
(41 unique users)
639
(17 unique users)
71
(6 unique users)
168.6 2938.3 43% 326 24 20 24464 TWikiGuest
  1318 XiongShaolin
    659 LiZhengwei
    255 WenjingWu
    233 LiHong
    198 PengWenxi
    145 JianchaoSUN
      90 LiGang
      89 WangHui
      54 ZhaoXiaoyun
349 XiongShaolin
110 LiZhengwei
  68 JianchaoSUN
  61 LiHong
  38 WenjingWu
  23 TWikiRegistrationAgent
  23 TWikiAdminUser
  16 PengWenxi
    6 ZhaoYi
    6 HanXingbo
2017-04 54 44 8 2851 2053 17 2153 36114
(23 unique users)
27
(8 unique users)
0
(0 unique users)
160.2 2757.6 36% 303 22 20 35498 TWikiGuest
    108 ZhaoYi
      74 WenXing
      51 WenjingWu
      48 YaoQiuling
      45 YihaoYang
      40 ZhenghengLi
      40 LiHancheng
      38 XinShi
      36 YangYi
ZhaoYi
WenjingWu
XinShi
JiangXiaowei
YaoQiuling
TWikiRegistrationAgent
TWikiAdminUser
TangZhicheng
2017-03 54 45 6 2846 2044 22 2151 38585
(26 unique users)
168
(12 unique users)
17
(4 unique users)
150.3 2757.3 41% 301 22 20 36697 TWikiGuest
    394 ZhaoYi
    295 WenXing
    236 LiHancheng
    225 XiongShaolin
    184 MinziFeng
    140 ZhangLaiyu
    116 WangYuanhao
      60 ZhenghengLi
      39 YangYi
75 ZhaoYi
35 WangYuanhao
26 XiongShaolin
22 ZhenghengLi
15 ZhangLaiyu
  4 YaoQiuling
  3 WenjingWu
  1 ShiJingyan
  1 TangZhicheng
  1 ZouJiaheng
2017-02 52 42 1 2800 831 4 2116 3744
(11 unique users)
23
(3 unique users)
2
(1 unique users)
135.8 2723.2 40% 297 21 20 3399 TWikiGuest
    80 WenXing
    51 ZhaoYi
    46 WangYuanhao
    45 ZhangLaiyu
    32 DuGuohong
    32 XiongShaolin
    25 LiHancheng
    20 WuBobing
    12 ShiJingyan
13 ZhaoYi
11 WangYuanhao
  1 ZhangLaiyu
2016-12 52 45 7 2783 1958 64 2073 46335
(36 unique users)
608
(16 unique users)
107
(5 unique users)
128.9 2669.0 39% 291 21 20 40919 TWikiGuest
  2034 XiongShaolin
    773 ZhaoYi
    743 LiHancheng
    287 JianchaoSUN
    270 MinziFeng
    222 WangYuanhao
    222 ZhengWei
    162 ZhangLaiyu
    143 TangZhicheng
269 ZhaoYi
206 XiongShaolin
  60 ZhengWei
  37 JianchaoSUN
  32 WangYuanhao
  32 TangZhicheng
  26 LiHancheng
  13 MinziFeng
  12 TWikiRegistrationAgent
  12 TWikiAdminUser
2016-11 52 46 13 2743 2607 70 1976 29683
(31 unique users)
321
(11 unique users)
5
(2 unique users)
115.9 2579.6 36% 285 20 20 27467 TWikiGuest
    878 XiongShaolin
    381 WenjingWu
    147 TangZhicheng
    102 DuGuohong
      77 LiHuang
      66 Hancheng
      60 YaoQiuling
      60 YangYi
      58 XuMing
195 XiongShaolin
  35 TangZhicheng
  33 WenjingWu
  14 TWikiRegistrationAgent
  13 DuGuohong
  13 XinShi
  10 TWikiAdminUser
    6 YaoQiuling
    5 MingshuiChen
    1 XuMing

Legend:

 • Webs Total: Number of webs, excluding template webs
 • Webs Viewed: Number of webs viewed
  • This can be bigger than Webs Total since this includes webs viewed but deleted in a month
 • Webs Updated: Number of webs updated
 • Topics: Total Number of topics across all webs
 • Topics Viewed: Number of topics viewed across all webs
 • Topics Updated: Number of topics updated across all webs
 • Attachments: Number of attachments in all topics
 • Topic Views: Number of topic views
 • Topic Updates: Number of topic updates
 • Files Uploads: Number of file uploads
 • Data Size MB: Size of all files in data directory (topics and log files)
 • Pub Size MB: Size of all files in pub directory (attachments)
 • Disk Use: Disk use in percent
 • Users: Number of users
 • Groups: Number of users
 • Plugins: Number of plugins installed, out of number of plugins available on twiki.org
 • Top Viewers: People who viewed the most number of times
 • Top Contributors: People who updated the most number of times

Notes:

 • Do not edit this topic, it is updated automatically. Update now.
 • When updating statistics of previous months, the following items cannot be measured and will be set to 0: Webs, Topics, Users, Data Size, Pub Size, Disk Use, Plugins.
 • Charts are automatically shown at the top if the TWiki:Plugins.ChartPlugin is installed and enabled (it is not) and if there are at least two months of statistics data. ChartPlugin version 2011-04-27 or later is required.
 • TWikiSiteTools explains how to enable automatic updates of the statistics pages.

Web Statistics Topics: AFS, BES, BES.BesDistributedComputing, BES.BESIII, BES.BOSS, Castor, CCSystem, CCSystem.Amanda, CCSystem.CA, CCSystem.PBS, CCSystem.Quattor, ClusterFileSystem, ClusterSys, CMS, CMS.AMS, Condor, CRAC, DayaBay, DBgroup, Dirac, DSEP, FileStore, GangLia, Hadoop, HERD, ICloudManager, IHEP, InternationalConnectivity, LCG, LHAASO, Main, NetWork, NetworkTechnologyResearch, PROOF, PublicArea, PUPPET, Sandbox, SCDG.FTS, TestWeb, Trend, TWiki, Virtualization, Xteam, YBJ

Related: AdminToolsCategory

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r256 | r136 < r135 < r134 < r133 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r134 - 2019-09-22 - TWikiGuest
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback