May shift

Member Date remark    
xxx 5-1      
xxx 5-2      
xxx 5-3      
xxx 5-4      
xxx 5-5 weekend shift    
xxx 5-6 weekend shift    
xxx 5-7      
xxx 5-8      
Min Yang 5-9      
Xiangwei Meng 5-10      
Zheng Wang 5-11      
Wei Guo 5-12 weekend shift    
Mengmeng Wang 5-13 weekend shift    
Hong Xiao 5-14      
Jiawei Fan 5-15      
Song Liang 5-16      
Zijun Xu 5-17      
Yuqiao Shen 5-18      
  5-19 weekend shift    
  5-20 weekend shift    
Linlin ZHANG 5-21      
ASAWATANGTRAKULDEE, Chayanit 5-22      
  5-23      
  5-24      
  5-25      
  5-26 weekend shift    
  5-27 weekend shift    
  5-28      
  5-29      
  5-30      
  5-31      
-- YangMin - 2011-3-4


This topic: CMS > WebHome > MonthShift > MayShift
Topic revision: r4 - 2012-04-26 - YangMin
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback