Tags:
create new tag
view all tags

Apr shift

Member Date remark    
Bo Zhu 4-1      
ASAWATANGTRAKULDEE, Chayanit 4-2 weekend shift    
Shuai Liu 4-3 weekend shift    
Wei Zou 4-4      
Shuang Guo 4-5      
Linlin ZHANG 4-6      
Xiangwei Meng 4-7      
Junquan Tao 4-8      
Min Yang 4-9 weekend shift    
Jian Wang 4-10 weekend shift    
Ming Xu 4-11      
Jingjing Zang 4-12      
Hong Xiao 4-13      
Jiawei Fan 4-14      
Song Liang 4-15      
Shuai Liu 4-16 weekend shift    
ASAWATANGTRAKULDEE, Chayanit 4-17 weekend shift    
Linlin ZHANG 4-18      
Bo Zhu 4-19      
Shuang Guo 4-20      
Wei Zou 4-21      
Xiangwei Meng 4-22      
Ming Xu 4-23 weekend shift    
Jiawei Fan 4-24 weekend shift    
Junquan Tao 4-25      
Jian Wang 4-26      
Min Yang 4-27      
Jingjing Zang 4-28      
Hong Xiao 4-29      
Song Liang 4-30 weekend shift    
         
-- YangMin - 2011-3-4
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2011-03-04 - YangMin
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback