Difference: SiteStatistics (1 vs. 343)

Revision 3432022-11-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-11 73 54 1 5031 2599 2 6719 135910
(21 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
682.6 11226.0 84% 627 41 20 135646 TWikiGuest
        78 ZhaiHua
        41 ZhangYifei
        40 ZhaoXiao
        19 DuGuohong
        16 YaoQiuling
        14 ChengYaosong
        11 ZhengWei
          6 WangYuanhao
          6 ZhengChao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-11 73 54 1 5031 2657 2 6719 142937
(21 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
684.1 11226.0 84% 627 41 20 142673 TWikiGuest
        78 ZhaiHua
        41 ZhangYifei
        40 ZhaoXiao
        19 DuGuohong
        16 YaoQiuling
        14 ChengYaosong
        11 ZhengWei
          6 WangYuanhao
          6 ZhengChao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3422022-11-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-11 73 54 1 5031 2574 2 6719 100820
(21 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
675.9 11226.0 84% 627 41 20 100561 TWikiGuest
        78 ZhaiHua
        41 ZhangYifei
        40 ZhaoXiao
        18 DuGuohong
        16 YaoQiuling
        11 ZhengWei
        10 ChengYaosong
          6 WangYuanhao
          6 ZhengChao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-11 73 54 1 5031 2599 2 6719 135910
(21 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
682.6 11226.0 84% 627 41 20 135646 TWikiGuest
        78 ZhaiHua
        41 ZhangYifei
        40 ZhaoXiao
        19 DuGuohong
        16 YaoQiuling
        14 ChengYaosong
        11 ZhengWei
          6 WangYuanhao
          6 ZhengChao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3412022-11-19 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-11 73 51 0 5030 2080 0 6719 34410
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
662.7 11226.0 85% 626 41 20 34284 TWikiGuest
      40 ZhaoXiao
      35 ZhangYifei
      16 YaoQiuling
      11 ZhengWei
      10 ChengYaosong
        6 WangYuanhao
        5 HaiboLi
        2 ZhengYaoguang
        1 YanXiaofei
0
>
>
2022-11 73 54 1 5031 2574 2 6719 100820
(21 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
675.9 11226.0 84% 627 41 20 100561 TWikiGuest
        78 ZhaiHua
        41 ZhangYifei
        40 ZhaoXiao
        18 DuGuohong
        16 YaoQiuling
        11 ZhengWei
        10 ChengYaosong
          6 WangYuanhao
          6 ZhengChao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3402022-11-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-11 73 50 0 5030 1445 0 6719 15185
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
658.7 11226.0 85% 626 41 20 15157 TWikiGuest
      16 ZhangYifei
        6 WangYuanhao
        2 ChengYaosong
        2 ZhengYaoguang
        2 YaoQiuling
0
>
>
2022-11 73 51 0 5030 2080 0 6719 34410
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
662.7 11226.0 85% 626 41 20 34284 TWikiGuest
      40 ZhaoXiao
      35 ZhangYifei
      16 YaoQiuling
      11 ZhengWei
      10 ChengYaosong
        6 WangYuanhao
        5 HaiboLi
        2 ZhengYaoguang
        1 YanXiaofei
0
 
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3392022-11-03 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-11 73 50 0 5030 1445 0 6719 15185
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
658.7 11226.0 85% 626 41 20 15157 TWikiGuest
      16 ZhangYifei
        6 WangYuanhao
        2 ChengYaosong
        2 ZhengYaoguang
        2 YaoQiuling
0
 
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3382022-10-25 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 49 4 5030 2604 15 6718 548808
(25 unique users)
47
(10 unique users)
14
(5 unique users)
644.6 11225.9 85% 626 41 20 548576 TWikiGuest
        43 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        25 EssayWrite
        12 JiacongLiu
        12 YaoQiuling
        11 XiongShaolin
        10 LiChengkui
          9 FanRuohong
19 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
>
>
2022-10 73 50 4 5030 2605 15 6719 563917
(26 unique users)
48
(10 unique users)
15
(5 unique users)
647.8 11226.0 85% 626 41 20 563625 TWikiGuest
        57 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        27 ZhaoXiao
        25 EssayWrite
        15 LiXiaobo
        15 YaoQiuling
        12 JiacongLiu
        12 LiChengkui
21 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3372022-10-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 49 4 5026 2595 9 6708 310929
(15 unique users)
19
(6 unique users)
4
(3 unique users)
587.3 11221.1 85% 622 41 20 310821 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
        12 JiacongLiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 49 4 5030 2604 15 6718 548808
(25 unique users)
47
(10 unique users)
14
(5 unique users)
644.6 11225.9 85% 626 41 20 548576 TWikiGuest
        43 ZhengChao
        32 HuaqiaoZHANG
        28 ZhangYanqiu
        25 EssayWrite
        12 JiacongLiu
        12 YaoQiuling
        11 XiongShaolin
        10 LiChengkui
          9 FanRuohong
19 ZhengChao
12 HuaqiaoZHANG
  6 WangChenwei
  6 TWikiAdminUser
  6 TWikiRegistrationAgent
  4 ZhangYanqiu
  3 XiongShaolin
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  1 FanRuohong
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3362022-10-14 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 304195
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
585.7 11221.0 85% 622 41 20 304099 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 49 4 5026 2595 9 6708 310929
(15 unique users)
19
(6 unique users)
4
(3 unique users)
587.3 11221.1 85% 622 41 20 310821 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
        12 JiacongLiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 JiacongLiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3352022-10-14 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 273140
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
577.8 11221.0 85% 622 41 20 273044 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 304195
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
585.7 11221.0 85% 622 41 20 304099 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3342022-10-13 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 241646
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
569.8 11221.0 84% 622 41 20 241550 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 273140
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
577.8 11221.0 85% 622 41 20 273044 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3332022-10-13 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 48 2 5026 2573 6 6706 65793
(9 unique users)
14
(3 unique users)
1
(1 unique users)
523.4 11220.8 84% 622 41 20 65753 TWikiGuest
      27 HuaqiaoZHANG
        3 LiChengkui
        3 YaoQiuling
        2 XiaoShuo
        2 ChengYaosong
        1 AgathaSmith
        1 SongXinying
        1 AllanGreis
11 HuaqiaoZHANG
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 49 3 5026 2594 8 6707 241646
(14 unique users)
18
(5 unique users)
3
(2 unique users)
569.8 11221.0 84% 622 41 20 241550 TWikiGuest
        27 HuaqiaoZHANG
        25 ZhangYanqiu
          9 ZhengChao
          9 YaoQiuling
          6 YuTaozhe
          6 LiChengkui
          4 XiaoShuo
          3 YiQiBin
          2 XieShenglun
11 HuaqiaoZHANG
  4 ZhangYanqiu
  2 YuTaozhe
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3322022-10-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-10 73 48 2 5026 2378 6 6706 41463
(8 unique users)
14
(3 unique users)
1
(1 unique users)
517.0 11220.8 84% 622 41 20 41424 TWikiGuest
      27 HuaqiaoZHANG
        3 LiChengkui
        3 YaoQiuling
        2 XiaoShuo
        2 ChengYaosong
        1 AgathaSmith
        1 AllanGreis
11 HuaqiaoZHANG
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-10 73 48 2 5026 2573 6 6706 65793
(9 unique users)
14
(3 unique users)
1
(1 unique users)
523.4 11220.8 84% 622 41 20 65753 TWikiGuest
      27 HuaqiaoZHANG
        3 LiChengkui
        3 YaoQiuling
        2 XiaoShuo
        2 ChengYaosong
        1 AgathaSmith
        1 SongXinying
        1 AllanGreis
11 HuaqiaoZHANG
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3312022-10-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-10 73 48 2 5026 2378 6 6706 41463
(8 unique users)
14
(3 unique users)
1
(1 unique users)
517.0 11220.8 84% 622 41 20 41424 TWikiGuest
      27 HuaqiaoZHANG
        3 LiChengkui
        3 YaoQiuling
        2 XiaoShuo
        2 ChengYaosong
        1 AgathaSmith
        1 AllanGreis
11 HuaqiaoZHANG
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
 
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei

Revision 3302022-09-28 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-09 73 51 1 5019 1978 2 6704 50134
(11 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
484.7 11220.1 83% 615 41 20 50092 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
      10 YaoQiuling
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        3 YiQiBin
        2 EllaSmith
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-09 73 52 1 5024 2588 9 6705 135939
(28 unique users)
15
(4 unique users)
1
(1 unique users)
503.2 11220.3 83% 620 41 20 135756 TWikiGuest
        35 YuTaozhe
        21 HuaqiaoZHANG
        16 YaoQiuling
        15 FanRuohong
        13 YiQiBin
        10 LiuCongzhan
        10 ChengYaosong
          7 LiaoGuofu
          7 ChaoWeiTsai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
YuTaozhe
FanRuohong
 
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent

Revision 3292022-09-11 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-09 73 51 0 5018 1860 0 6704 37405
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
482.2 11220.1 83% 614 41 20 37371 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        3 YiQiBin
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
        1 XinShi
0
>
>
2022-09 73 51 1 5019 1978 2 6704 50134
(11 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
484.7 11220.1 83% 615 41 20 50092 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
      10 YaoQiuling
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        3 YiQiBin
        2 EllaSmith
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent

Revision 3282022-09-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-09 73 51 0 5018 1788 0 6704 34697
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
481.5 11220.1 83% 614 41 20 34663 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        3 YiQiBin
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
        1 XinShi
0
>
>
2022-09 73 51 0 5018 1860 0 6704 37405
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
482.2 11220.1 83% 614 41 20 37371 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        3 YiQiBin
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
        1 XinShi
0
 
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent

Revision 3272022-09-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-09 73 51 0 5018 1788 0 6704 34697
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
481.5 11220.1 83% 614 41 20 34663 TWikiGuest
      10 LiuCongzhan
        7 LiaoGuofu
        6 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        3 YiQiBin
        1 ZhengWei
        1 YanXiaofei
        1 DuGuohong
        1 XinShi
0
 
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent

Revision 3262022-08-31 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 53 1 5017 2536 3 6704 43881
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
468.6 11220.1 83% 613 41 20 43794 TWikiGuest
      22 ShiboShu
      18 ZhaiHua
      11 ZhengChao
        6 DuGuohong
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 54 2 5018 2563 5 6704 63722
(18 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
473.5 11220.1 83% 614 41 20 63564 TWikiGuest
      28 LuWeiguo
      22 ShiboShu
      19 ZhaiHua
      14 BrianBrown
      13 ZhengChao
      11 DuGuohong
      11 ZhangYifei
      10 ChangFeng
        9 YaoQiuling
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3252022-08-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 53 1 5017 2515 3 6704 41504
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
468.0 11220.1 83% 613 41 20 41428 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      13 ShiboShu
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 53 1 5017 2536 3 6704 43881
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
468.6 11220.1 83% 613 41 20 43794 TWikiGuest
      22 ShiboShu
      18 ZhaiHua
      11 ZhengChao
        6 DuGuohong
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3242022-08-21 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 53 1 5017 2509 3 6704 39166
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
467.5 11220.1 83% 613 41 20 39090 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      13 ShiboShu
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 53 1 5017 2515 3 6704 41504
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
468.0 11220.1 83% 613 41 20 41428 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      13 ShiboShu
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3232022-08-19 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 52 1 5017 2503 3 6704 37747
(14 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
467.2 11220.1 83% 613 41 20 37684 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 53 1 5017 2509 3 6704 39166
(15 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
467.5 11220.1 83% 613 41 20 39090 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      13 ShiboShu
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3222022-08-18 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 51 1 5017 2463 3 6704 27682
(11 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
464.4 11220.1 83% 613 41 20 27658 TWikiGuest
        6 YaoQiuling
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ZhangAimei
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 52 1 5017 2503 3 6704 37747
(14 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
467.2 11220.1 83% 613 41 20 37684 TWikiGuest
      18 ZhaiHua
      11 ZhengChao
        6 YanXiaofei
        6 YaoQiuling
        5 DuGuohong
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3212022-08-12 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 51 1 5017 2384 3 6704 22570
(11 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
463.3 11220.1 83% 613 41 20 22548 TWikiGuest
        4 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ZhangAimei
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 51 1 5017 2463 3 6704 27682
(11 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
464.4 11220.1 83% 613 41 20 27658 TWikiGuest
        6 YaoQiuling
        4 ChengYaosong
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ZhangAimei
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3202022-08-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 51 1 5017 1672 3 6704 18581
(10 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
462.2 11220.1 83% 613 41 20 18564 TWikiGuest
        4 ZhangYifei
        3 YaoQiuling
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ChengYaosong
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
        1 JianYao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 51 1 5017 2384 3 6704 22570
(11 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
463.3 11220.1 83% 613 41 20 22548 TWikiGuest
        4 ChengYaosong
        4 YaoQiuling
        4 ZhangYifei
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ZhangAimei
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3192022-08-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-08 73 49 1 5016 1513 2 6704 12764
(5 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
461.0 11220.1 83% 612 41 20 12756 TWikiGuest
        4 ZhangYifei
        2 WindowsCrack
        1 ZhengYaoguang
        1 JianYao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-08 73 51 1 5017 1672 3 6704 18581
(10 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
462.2 11220.1 83% 613 41 20 18564 TWikiGuest
        4 ZhangYifei
        3 YaoQiuling
        2 RenXiangxiang
        2 WindowsCrack
        2 ChengYaosong
        1 RtpSlot88
        1 ZhengYaoguang
        1 DuGuohong
        1 JianYao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3182022-08-06 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-08 73 49 1 5016 1513 2 6704 12764
(5 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
461.0 11220.1 83% 612 41 20 12756 TWikiGuest
        4 ZhangYifei
        2 WindowsCrack
        1 ZhengYaoguang
        1 JianYao
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong

Revision 3172022-07-21 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-07 73 53 1 5013 2602 4 6704 55004
(17 unique users)
5
(3 unique users)
0
(0 unique users)
445.7 11220.1 83% 609 41 20 54886 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      13 YaoQiuling
      12 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        8 ZhengChao
        6 MariaS
        4 LiXufang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
>
>
2022-07 73 53 1 5014 2608 5 6704 63252
(20 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
447.4 11220.1 83% 610 41 20 63105 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      18 YaoQiuling
      13 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        9 ZhangAimei
        8 ZhengChao
        7 CaiCai
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3162022-07-17 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-07 73 51 1 5012 2465 2 6704 40536
(9 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
442.4 11220.1 83% 608 41 20 40490 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      11 DuGuohong
        5 YaoQiuling
        2 JunYang
        2 ZhengChao
        1 YanXiaofei
        1 AlwenStrongs
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-07 73 53 1 5013 2602 4 6704 55004
(17 unique users)
5
(3 unique users)
0
(0 unique users)
445.7 11220.1 83% 609 41 20 54886 TWikiGuest
      30 DaikangYan
      13 YaoQiuling
      12 DuGuohong
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      10 LiZhengwei
        8 ZhengChao
        6 MariaS
        4 LiXufang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
LiZhengwei
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3152022-07-11 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-07 73 49 1 5012 2279 2 6704 38697
(8 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
442.1 11220.1 83% 608 41 20 38672 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
        5 YaoQiuling
        2 JunYang
        2 DuGuohong
        2 ZhengChao
        1 YanXiaofei
        1 AlwenStrongs
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-07 73 51 1 5012 2465 2 6704 40536
(9 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
442.4 11220.1 83% 608 41 20 40490 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
      12 ZhangYifei
      11 DuGuohong
        5 YaoQiuling
        2 JunYang
        2 ZhengChao
        1 YanXiaofei
        1 AlwenStrongs
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3142022-07-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-07 73 49 0 5011 2221 0 6704 33979
(7 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
440.9 11220.1 83% 607 41 20 33955 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
        5 YaoQiuling
        2 ZhengChao
        2 JunYang
        2 DuGuohong
        1 YanXiaofei
0
>
>
2022-07 73 49 1 5012 2279 2 6704 38697
(8 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
442.1 11220.1 83% 608 41 20 38672 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
        5 YaoQiuling
        2 JunYang
        2 DuGuohong
        2 ZhengChao
        1 YanXiaofei
        1 AlwenStrongs
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3132022-07-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-07 73 45 0 5011 1305 0 6704 9614
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
435.0 11220.1 83% 607 41 20 9614 TWikiGuest 0
>
>
2022-07 73 49 0 5011 2221 0 6704 33979
(7 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
440.9 11220.1 83% 607 41 20 33955 TWikiGuest
      12 ChengYaosong
        5 YaoQiuling
        2 ZhengChao
        2 JunYang
        2 DuGuohong
        1 YanXiaofei
0
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3122022-07-02 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-07 73 45 0 5011 1305 0 6704 9614
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
435.0 11220.1 83% 607 41 20 9614 TWikiGuest 0
 
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu

Revision 3112022-06-21 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-06 73 53 2 5009 2271 4 6703 82888
(19 unique users)
6
(3 unique users)
0
(0 unique users)
418.8 11218.3 83% 606 41 20 82736 TWikiGuest
      44 ZhaiHua
      27 ZhangYifei
      19 YaoQiuling
      12 HenryDevis
      10 DuGuohong
        8 ZhuChengguang
        6 ChengYaosong
        5 ZhangYanqiu
        4 LiXinqiao
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-06 73 53 3 5010 2389 6 6704 125645
(21 unique users)
9
(4 unique users)
1
(1 unique users)
427.3 11220.1 83% 606 41 20 125392 TWikiGuest
        74 YuQing
        44 ZhaiHua
        27 ZhangYifei
        25 YaoQiuling
        18 ChaoWeiTsai
        12 HenryDevis
        11 DuGuohong
          8 ZhuChengguang
          6 ChengYaosong
YuQing
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling

Revision 3102022-06-16 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-06 73 52 2 5009 1887 4 6703 38106
(14 unique users)
6
(3 unique users)
0
(0 unique users)
409.8 11218.3 83% 606 41 20 38025 TWikiGuest
      27 ZhangYifei
      12 HenryDevis
        8 ZhuChengguang
        8 YaoQiuling
        6 ChengYaosong
        4 PoojaJoshi
        4 DuGuohong
        4 LiXinqiao
        3 MariaS
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-06 73 53 2 5009 2271 4 6703 82888
(19 unique users)
6
(3 unique users)
0
(0 unique users)
418.8 11218.3 83% 606 41 20 82736 TWikiGuest
      44 ZhaiHua
      27 ZhangYifei
      19 YaoQiuling
      12 HenryDevis
      10 DuGuohong
        8 ZhuChengguang
        6 ChengYaosong
        5 ZhangYanqiu
        4 LiXinqiao
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling

Revision 3092022-06-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-06 73 47 1 5007 901 1 6703 9914
(4 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
404.0 11218.3 83% 604 41 20 9903 TWikiGuest
      7 ZhuChengguang
      3 ChengYaosong
      1 DuGuohong
ZhuChengguang
>
>
2022-06 73 52 2 5009 1887 4 6703 38106
(14 unique users)
6
(3 unique users)
0
(0 unique users)
409.8 11218.3 83% 606 41 20 38025 TWikiGuest
      27 ZhangYifei
      12 HenryDevis
        8 ZhuChengguang
        8 YaoQiuling
        6 ChengYaosong
        4 PoojaJoshi
        4 DuGuohong
        4 LiXinqiao
        3 MariaS
ZhuChengguang
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling

Revision 3082022-06-03 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-06 73 47 1 5007 901 1 6703 9914
(4 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
404.0 11218.3 83% 604 41 20 9903 TWikiGuest
      7 ZhuChengguang
      3 ChengYaosong
      1 DuGuohong
ZhuChengguang
 
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling

Revision 3072022-05-29 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 53 3 5006 2617 5 6703 90971
(26 unique users)
8
(4 unique users)
2
(1 unique users)
398.1 11218.3 83% 603 41 20 90726 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
      13 FengZhao
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-05 73 53 3 5007 2622 6 6703 98654
(28 unique users)
10
(4 unique users)
2
(1 unique users)
399.8 11218.3 83% 604 41 20 98383 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 DuGuohong
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
ZhangYanqiu
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
DuGuohong
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3062022-05-26 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 53 3 5005 2579 4 6703 69646
(22 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
393.5 11218.3 83% 602 41 20 69476 TWikiGuest
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      18 ZhangYanqiu
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      13 FengZhao
      13 ZhangAimei
        9 XiongShaolin
        7 YaoQiuling
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-05 73 53 3 5006 2617 5 6703 90971
(26 unique users)
8
(4 unique users)
2
(1 unique users)
398.1 11218.3 83% 603 41 20 90726 TWikiGuest
      29 LiYongping
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      19 JianYao
      18 ZhangYanqiu
      17 ZhouChang
      17 ZhaiHua
      14 ShiboShu
      13 FengZhao
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3052022-05-18 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 52 3 5005 2567 4 6703 54783
(21 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
390.3 11218.3 83% 602 41 20 54630 TWikiGuest
      21 FanRuohong
      20 SongXinying
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      16 ZhangYanqiu
      13 FengZhao
        9 XiongShaolin
        7 YaoQiuling
        6 QiLuo
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-05 73 53 3 5005 2579 4 6703 69646
(22 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
393.5 11218.3 83% 602 41 20 69476 TWikiGuest
      21 FanRuohong
      21 SongXinying
      18 ZhangYanqiu
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      13 FengZhao
      13 ZhangAimei
        9 XiongShaolin
        7 YaoQiuling
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3042022-05-12 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 50 3 5005 2539 4 6703 44947
(15 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
388.4 11218.3 87% 602 41 20 44863 TWikiGuest
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      16 ZhangYanqiu
        7 YaoQiuling
        6 QiLuo
        5 DuGuohong
        4 ZhuChengguang
        3 DkZ
        2 ZhaoHaisheng
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2022-05 73 52 3 5005 2567 4 6703 54783
(21 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
390.3 11218.3 83% 602 41 20 54630 TWikiGuest
      21 FanRuohong
      20 SongXinying
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      16 ZhangYanqiu
      13 FengZhao
        9 XiongShaolin
        7 YaoQiuling
        6 QiLuo
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3032022-05-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 50 1 5004 2522 1 6701 26621
(8 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
384.7 11218.1 87% 601 41 20 26586 TWikiGuest
      17 ZhouChang
        5 DuGuohong
        4 QiLuo
        3 JianYao
        3 YaoQiuling
        2 CaiCai
        1 SongXinying
DuGuohong
>
>
2022-05 73 50 3 5005 2539 4 6703 44947
(15 unique users)
6
(4 unique users)
2
(1 unique users)
388.4 11218.3 87% 602 41 20 44863 TWikiGuest
      17 JianYao
      17 ZhouChang
      16 ZhangYanqiu
        7 YaoQiuling
        6 QiLuo
        5 DuGuohong
        4 ZhuChengguang
        3 DkZ
        2 ZhaoHaisheng
ZhangYanqiu
DuGuohong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3022022-05-06 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2022-05 73 48 0 5004 1549 0 6701 15519
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
382.1 11218.1 87% 601 41 20 15498 TWikiGuest
      17 ZhouChang
        2 JianYao
        2 CaiCai
0
>
>
2022-05 73 50 1 5004 2522 1 6701 26621
(8 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
384.7 11218.1 87% 601 41 20 26586 TWikiGuest
      17 ZhouChang
        5 DuGuohong
        4 QiLuo
        3 JianYao
        3 YaoQiuling
        2 CaiCai
        1 SongXinying
DuGuohong
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3012022-05-04 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-05 73 48 0 5004 1549 0 6701 15519
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
382.1 11218.1 87% 601 41 20 15498 TWikiGuest
      17 ZhouChang
        2 JianYao
        2 CaiCai
0
 
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao
ZhangYanqiu
2022-03 73 55 4 5002 2596 7 6695 77362
(27 unique users)
35
(6 unique users)
11
(3 unique users)
356.9 11214.4 87% 599 41 20 77022 TWikiGuest
      61 LiYongping
      42 ZhangYifei
      40 DuGuohong
      33 JingJin
      29 YaoQiuling
      18 XiaoShuo
      17 ZhangAimei
      16 YiQiBin
      11 GaoGuanhua
27 ZhangYifei
10 YiQiBin
  4 XiaoShuo
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 YaoQiuling
2022-02 73 52 5 4999 2556 11 6684 44922
(19 unique users)
58
(8 unique users)
14
(4 unique users)
332.5 11195.8 87% 597 41 20 44686 TWikiGuest
    109 YaruWu
      20 YaoQiuling
      17 XueWangchen
      16 ZhangYanqiu
      12 ZhaoYi
      11 LiHong
      10 ChengYaosong
        8 DuGuohong
        7 GuoXinXiang
30 YaruWu
18 ZhaoYi
  5 LiHong
  5 TWikiRegistrationAgent
  5 TWikiAdminUser
  4 XueWangchen
  4 ZhangYanqiu
  1 YaoQiuling

Revision 3002022-04-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2022-04 73 52 1 5002 1526 1 6701 14179
(13 unique users)
6
(3 unique users)
6
(3 unique users)
361.4 11218.1 87% 599 41 20 14055 TWikiGuest
      58 DuGuohong
      13 MariaS
      10 GaoGuanhua
      10 ZhangYanqiu
        9 ZhaoYi
        7 ZhengWei
        3 CaiCai
        3 GyZhao
        3 YaoQiuling
ZhaoYi
GyZhao