Difference: SiteStatistics (1 vs. 178)

Revision 1782020-09-29 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-09 73 59 10 4758 2741 86 5920 51753
(73 unique users)
622
(34 unique users)
119
(22 unique users)
1032.9 9490.6 96% 524 41 20 48078 TWikiGuest
    327 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    151 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
>
>
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1772020-09-26 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-09 73 59 10 4758 2643 86 5920 43731
(72 unique users)
621
(34 unique users)
119
(22 unique users)
1030.0 9490.6 96% 524 41 20 40087 TWikiGuest
    325 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
>
>
2020-09 73 59 10 4758 2741 86 5920 51753
(73 unique users)
622
(34 unique users)
119
(22 unique users)
1032.9 9490.6 96% 524 41 20 48078 TWikiGuest
    327 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    151 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1762020-09-24 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-09 73 58 10 4758 2623 85 5918 42687
(71 unique users)
614
(33 unique users)
113
(21 unique users)
1029.5 9489.9 95% 524 41 20 39067 TWikiGuest
    325 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
>
>
2020-09 73 59 10 4758 2643 86 5920 43731
(72 unique users)
621
(34 unique users)
119
(22 unique users)
1030.0 9490.6 96% 524 41 20 40087 TWikiGuest
    325 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1752020-09-24 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-09 73 58 10 4758 2619 85 5918 42539
(71 unique users)
614
(33 unique users)
113
(21 unique users)
1029.5 9489.9 96% 524 41 20 38923 TWikiGuest
    325 MariaS
    298 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
>
>
2020-09 73 58 10 4758 2623 85 5918 42687
(71 unique users)
614
(33 unique users)
113
(21 unique users)
1029.5 9489.9 95% 524 41 20 39067 TWikiGuest
    325 MariaS
    302 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1742020-09-24 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-09 73 58 10 4758 2592 85 5916 41403
(69 unique users)
609
(33 unique users)
111
(20 unique users)
1029.1 9489.7 95% 524 41 20 37858 TWikiGuest
    322 MariaS
    288 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    187 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    143 ZhengChao
    140 YiHanWu
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  22 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
>
>
2020-09 73 58 10 4758 2619 85 5918 42539
(71 unique users)
614
(33 unique users)
113
(21 unique users)
1029.5 9489.9 96% 524 41 20 38923 TWikiGuest
    325 MariaS
    298 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    191 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    147 YiHanWu
    143 ZhengChao
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1732020-09-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-09 73 58 10 4758 2592 85 5916 41403
(69 unique users)
609
(33 unique users)
111
(20 unique users)
1029.1 9489.7 95% 524 41 20 37858 TWikiGuest
    322 MariaS
    288 LiXufang
    283 LiYongping
    241 LiZhengwei
    187 LiuCongzhan
    184 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    143 ZhengChao
    140 YiHanWu
160 LiYongping
130 MariaS
  69 LiXufang
  61 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  37 ZhengChao
  25 LiZhengwei
  22 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
 
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang

Revision 1722020-08-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
 
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann

Revision 1712020-07-31 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-07 71 56 12 4565 2646 84 5576 58346
(65 unique users)
638
(34 unique users)
141
(18 unique users)
984.3 8638.4 89% 509 40 20 55246 TWikiGuest
    273 YangLiu
    217 MariaS
    195 YaruWu
    190 ZhuChengguang
    181 RanDuan
    154 LiZhengwei
    153 LiuCongzhan
    144 XueWangchen
    112 LiHong
147 YangLiu
  98 YaruWu
  85 RanDuan
  65 MariaS
  56 LiXufang
  43 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  19 LiHong
  18 ShiboShu
>
>
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1702020-07-28 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-07 71 56 12 4558 2527 73 5550 39122
(54 unique users)
510
(33 unique users)
105
(16 unique users)
970.7 8511.6 72% 506 40 20 36734 TWikiGuest
    204 YangLiu
    195 YaruWu
    168 ZhuChengguang
    146 MariaS
    143 RanDuan
    123 LiZhengwei
    117 XueWangchen
    116 LiuCongzhan
      98 XiaoShuo
103 YangLiu
  98 YaruWu
  66 RanDuan
  51 MariaS
  39 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  19 XueWangchen
  18 ShiboShu
  18 XiaoShuo
  18 QiLuo
>
>
2020-07 71 56 12 4565 2646 84 5576 58346
(65 unique users)
638
(34 unique users)
141
(18 unique users)
984.3 8638.4 89% 509 40 20 55246 TWikiGuest
    273 YangLiu
    217 MariaS
    195 YaruWu
    190 ZhuChengguang
    181 RanDuan
    154 LiZhengwei
    153 LiuCongzhan
    144 XueWangchen
    112 LiHong
147 YangLiu
  98 YaruWu
  85 RanDuan
  65 MariaS
  56 LiXufang
  43 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  19 LiHong
  18 ShiboShu
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1692020-07-20 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-07 71 56 12 4556 2398 68 5541 28627
(53 unique users)
448
(33 unique users)
92
(15 unique users)
966.8 8506.2 88% 505 40 20 26495 TWikiGuest
    195 YaruWu
    168 ZhuChengguang
    143 RanDuan
    138 MariaS
    138 YangLiu
    111 LiuCongzhan
      99 LiZhengwei
      75 XiaoShuo
      74 QiLuo
98 YaruWu
66 RanDuan
60 YangLiu
48 MariaS
39 ZhuChengguang
27 CaiCai
18 ShiboShu
18 QiLuo
16 LiXufang
15 HuaqiaoZHANG
>
>
2020-07 71 56 12 4558 2527 73 5550 39122
(54 unique users)
510
(33 unique users)
105
(16 unique users)
970.7 8511.6 72% 506 40 20 36734 TWikiGuest
    204 YangLiu
    195 YaruWu
    168 ZhuChengguang
    146 MariaS
    143 RanDuan
    123 LiZhengwei
    117 XueWangchen
    116 LiuCongzhan
      98 XiaoShuo
103 YangLiu
  98 YaruWu
  66 RanDuan
  51 MariaS
  39 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  19 XueWangchen
  18 ShiboShu
  18 XiaoShuo
  18 QiLuo
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1682020-07-16 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-07 71 54 9 4538 1218 33 5486 6607
(32 unique users)
134
(18 unique users)
31
(8 unique users)
958.9 8390.1 87% 502 40 20 5911 TWikiGuest
    87 RanDuan
    67 SiyuLi
    58 QiLuo
    50 LiuCongzhan
    50 YaruWu
    46 ZhuChengguang
    36 LiXufang
    35 MariaS
    30 WangYudong
33 RanDuan
23 YaruWu
16 LiXufang
14 QiLuo
14 ShiboShu
12 MariaS
  9 YiHanWu
  8 FanRuohong
  7 ZhuChengguang
  6 YongjieZhang
>
>
2020-07 71 56 12 4556 2398 68 5541 28627
(53 unique users)
448
(33 unique users)
92
(15 unique users)
966.8 8506.2 88% 505 40 20 26495 TWikiGuest
    195 YaruWu
    168 ZhuChengguang
    143 RanDuan
    138 MariaS
    138 YangLiu
    111 LiuCongzhan
      99 LiZhengwei
      75 XiaoShuo
      74 QiLuo
98 YaruWu
66 RanDuan
60 YangLiu
48 MariaS
39 ZhuChengguang
27 CaiCai
18 ShiboShu
18 QiLuo
16 LiXufang
15 HuaqiaoZHANG
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1672020-07-05 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-07 71 54 9 4538 1212 32 5486 6529
(32 unique users)
128
(18 unique users)
31
(8 unique users)
958.8 8390.1 87% 502 40 20 5846 TWikiGuest
    87 RanDuan
    67 SiyuLi
    58 QiLuo
    50 LiuCongzhan
    50 YaruWu
    46 ZhuChengguang
    36 LiXufang
    30 WangYudong
    29 ShiboShu
33 RanDuan
23 YaruWu
16 LiXufang
14 QiLuo
14 ShiboShu
  9 YiHanWu
  8 FanRuohong
  7 ZhuChengguang
  6 YongjieZhang
  6 MariaS
>
>
2020-07 71 54 9 4538 1218 33 5486 6607
(32 unique users)
134
(18 unique users)
31
(8 unique users)
958.9 8390.1 87% 502 40 20 5911 TWikiGuest
    87 RanDuan
    67 SiyuLi
    58 QiLuo
    50 LiuCongzhan
    50 YaruWu
    46 ZhuChengguang
    36 LiXufang
    35 MariaS
    30 WangYudong
33 RanDuan
23 YaruWu
16 LiXufang
14 QiLuo
14 ShiboShu
12 MariaS
  9 YiHanWu
  8 FanRuohong
  7 ZhuChengguang
  6 YongjieZhang
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1662020-07-05 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-07 71 54 9 4538 1212 32 5486 6529
(32 unique users)
128
(18 unique users)
31
(8 unique users)
958.8 8390.1 87% 502 40 20 5846 TWikiGuest
    87 RanDuan
    67 SiyuLi
    58 QiLuo
    50 LiuCongzhan
    50 YaruWu
    46 ZhuChengguang
    36 LiXufang
    30 WangYudong
    29 ShiboShu
33 RanDuan
23 YaruWu
16 LiXufang
14 QiLuo
14 ShiboShu
  9 YiHanWu
  8 FanRuohong
  7 ZhuChengguang
  6 YongjieZhang
  6 MariaS
 
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang

Revision 1652020-06-27 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-06 70 55 9 4409 2294 56 5280 38709
(41 unique users)
193
(22 unique users)
31
(10 unique users)
941.4 7917.0 97% 498 40 20 37401 TWikiGuest
    170 FanRuohong
    124 MariaS
    122 ZhuChengguang
      86 YongjieZhang
      78 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      63 YiHanWu
      61 LiZhengwei
      53 JeremyMeinke
42 MariaS
30 FanRuohong
28 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
16 CaiCai
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
>
>
2020-06 71 59 13 4522 2643 88 5424 61286
(58 unique users)
421
(30 unique users)
61
(15 unique users)
953.8 8242.6 86% 498 40 20 58431 TWikiGuest
    307 MariaS
    289 LiZhengwei
    183 FanRuohong
    179 YiHanWu
    133 LiHong
    125 YongjieZhang
    122 ZhuChengguang
    102 JeremyMeinke
    102 CaiCai
105 MariaS
  49 XiranBai
  40 FanRuohong
  39 YiHanWu
  34 LiZhengwei
  27 CaiCai
  24 XiaoShuo
  20 YongjieZhang
  18 LiHong
  17 ZhuChengguang
 
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai

Revision 1642020-06-12 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-06 70 55 9 4409 1929 45 5279 24887
(40 unique users)
153
(21 unique users)
30
(9 unique users)
934.9 7915.9 83% 498 40 20 23823 TWikiGuest
    122 ZhuChengguang
    100 FanRuohong
      89 MariaS
      86 YongjieZhang
      76 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      58 LiZhengwei
      46 JeremyMeinke
      40 YiHanWu
35 MariaS
26 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
15 FanRuohong
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
  7 YiQiBin
>
>
2020-06 70 55 9 4409 2294 56 5280 38709
(41 unique users)
193
(22 unique users)
31
(10 unique users)
941.4 7917.0 97% 498 40 20 37401 TWikiGuest
    170 FanRuohong
    124 MariaS
    122 ZhuChengguang
      86 YongjieZhang
      78 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      63 YiHanWu
      61 LiZhengwei
      53 JeremyMeinke
42 MariaS
30 FanRuohong
28 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
16 CaiCai
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
 
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai

Revision 1632020-06-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-06 70 54 9 4409 1891 45 5279 13419
(36 unique users)
153
(21 unique users)
30
(9 unique users)
932.3 7915.9 97% 498 40 20 12382 TWikiGuest
    122 ZhuChengguang
      89 FanRuohong
      89 MariaS
      86 YongjieZhang
      76 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      58 LiZhengwei
      46 JeremyMeinke
      40 YiHanWu
35 MariaS
26 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
15 FanRuohong
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
  7 YiQiBin
>
>
2020-06 70 55 9 4409 1929 45 5279 24887
(40 unique users)
153
(21 unique users)
30
(9 unique users)
934.9 7915.9 83% 498 40 20 23823 TWikiGuest
    122 ZhuChengguang
    100 FanRuohong
      89 MariaS
      86 YongjieZhang
      76 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      58 LiZhengwei
      46 JeremyMeinke
      40 YiHanWu
35 MariaS
26 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
15 FanRuohong
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
  7 YiQiBin
 
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai

Revision 1622020-06-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-06 70 36 3 4394 162 5 5253 316
(5 unique users)
13
(5 unique users)
1
(1 unique users)
924.5 7878.3 97% 497 39 20 271 TWikiGuest
  16 MariaS
  15 WangYudong
  13 ZhuChengguang
    1 DuGuohong
MariaS
ZhuChengguang
WangYudong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
>
>
2020-06 70 54 9 4409 1891 45 5279 13419
(36 unique users)
153
(21 unique users)
30
(9 unique users)
932.3 7915.9 97% 498 40 20 12382 TWikiGuest
    122 ZhuChengguang
      89 FanRuohong
      89 MariaS
      86 YongjieZhang
      76 ZhengYaoguang
      73 YinNa
      58 LiZhengwei
      46 JeremyMeinke
      40 YiHanWu
35 MariaS
26 XiranBai
19 YongjieZhang
17 ZhuChengguang
15 FanRuohong
11 ZhengYaoguang
10 JeremyMeinke
  9 ZhangYifei
  7 YiHanWu
  7 YiQiBin
 
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai

Revision 1612020-06-01 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-06 70 36 3 4394 162 5 5253 316
(5 unique users)
13
(5 unique users)
1
(1 unique users)
924.5 7878.3 97% 497 39 20 271 TWikiGuest
  16 MariaS
  15 WangYudong
  13 ZhuChengguang
    1 DuGuohong
MariaS
ZhuChengguang
WangYudong
TWikiAdminUser
TWikiRegistrationAgent
 
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai

Revision 1602020-04-19 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-04 70 56 8 4352 2507 72 5133 23785
(60 unique users)
552
(28 unique users)
81
(16 unique users)
910.3 7710.4 95% 491 39 20 20471 TWikiGuest
    909 ZhuChengguang
    307 MariaS
    216 ZhengYaoguang
    215 YiHanWu
    122 SiyuLi
    114 LiZhengwei
    105 WuDi
    103 YangLiu
      90 LiuCongzhan
194 ZhuChengguang
118 MariaS
  66 ZhengYaoguang
  38 YangLiu
  26 TsengYuHan
  21 YiHanWu
  20 LiHong
  17 CaiCai
  17 LiXufang
  16 JasonAustermann
 
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen

Revision 1592020-03-06 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-03 70 52 7 4303 1427 29 4977 5107
(49 unique users)
150
(18 unique users)
31
(7 unique users)
896.3 7448.2 79% 486 39 20 3970 TWikiGuest
  123 WuDi
  108 LiHong
  102 MariaS
    66 YiHanWu
    65 CaiCai
    64 YongjieZhang
    49 JianYao
    46 WangGuofeng
    41 QiLuo
33 ZhangZirui
24 WuDi
24 YongjieZhang
18 MariaS
17 LiHong
15 XiranBai
12 JianYao
10 YiHanWu
  6 CaiCai
  5 LiXufang
 
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong

Revision 1582020-02-20 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-02 69 53 9 4259 2449 61 4892 24058
(60 unique users)
377
(28 unique users)
39
(14 unique users)
887.7 7388.6 92% 485 37 20 21236 TWikiGuest
    492 LiHong
    302 MariaS
    266 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    124 JianYao
    119 LiuCongzhan
    111 JeremyMeinke
    104 CaiCai
      96 YongjieZhang
83 LiHong
65 MariaS
25 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai
>
>
2020-02 69 53 9 4260 2580 62 4894 29751
(62 unique users)
388
(28 unique users)
41
(14 unique users)
889.5 7389.1 92% 485 37 20 26775 TWikiGuest
    522 LiHong
    303 MariaS
    275 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    149 LiuCongzhan
    134 JianYao
    114 CaiCai
    111 JeremyMeinke
    101 LiZhengwei
90 LiHong
65 MariaS
31 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai
 
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan

Revision 1572020-02-20 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-02 69 51 2 4239 1653 8 4858 7091
(17 unique users)
26
(4 unique users)
2
(1 unique users)
883.3 7340.2 92% 483 37 20 6767 TWikiGuest
    93 YiHanWu
    82 MariaS
    29 JeremyMeinke
    22 ZhengYaoguang
    21 JasonAustermann
    18 GeMengyuan
    13 YongjieZhang
      9 XiranBai
      8 LiGang
14 MariaS
  9 JasonAustermann
  3 ZhengYaoguang
  2 YiHanWu
>
>
2020-02 69 53 9 4259 2449 61 4892 24058
(60 unique users)
377
(28 unique users)
39
(14 unique users)
887.7 7388.6 92% 485 37 20 21236 TWikiGuest
    492 LiHong
    302 MariaS
    266 YiHanWu
    155 ZhengYaoguang
    124 JianYao
    119 LiuCongzhan
    111 JeremyMeinke
    104 CaiCai
      96 YongjieZhang
83 LiHong
65 MariaS
25 YiHanWu
24 ZhengYaoguang
23 JianYao
21 CaiCai
18 LuXuefeng
16 TangZhicheng
14 YongjieZhang
14 XiranBai
 
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan

Revision 1562020-02-05 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-02 69 51 2 4239 1653 8 4858 7091
(17 unique users)
26
(4 unique users)
2
(1 unique users)
883.3 7340.2 92% 483 37 20 6767 TWikiGuest
    93 YiHanWu
    82 MariaS
    29 JeremyMeinke
    22 ZhengYaoguang
    21 JasonAustermann
    18 GeMengyuan
    13 YongjieZhang
      9 XiranBai
      8 LiGang
14 MariaS
  9 JasonAustermann
  3 ZhengYaoguang
  2 YiHanWu
 
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan

Revision 1552020-01-17 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-01 69 54 11 4213 2172 64 4794 18772
(50 unique users)
300
(23 unique users)
75
(10 unique users)
872.9 7207.7 77% 481 35 20 16875 TWikiGuest
    197 LiZhengwei
    175 MariaS
    143 ChihChingChen
    112 YiHanWu
      89 SiyuLi
      87 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
      69 QiLuo
107 SiyuLi
  33 MariaS
  27 LiZhengwei
  24 ChihChingChen
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
  20 XiranBai
  18 XiongShaolin
  15 QiLuo
  15 TangZhicheng
>
>
2020-01 69 55 11 4222 2429 79 4833 32512
(55 unique users)
532
(27 unique users)
118
(12 unique users)
876.3 7257.5 91% 482 35 20 29766 TWikiGuest
    427 MariaS
    222 ChihChingChen
    222 LiZhengwei
    211 YiHanWu
    147 CaiCai
    106 SiyuLi
      99 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
180 MariaS
107 SiyuLi
  55 CaiCai
  42 ChihChingChen
  34 YiHanWu
  29 LiZhengwei
  25 XiranBai
  22 XiongShaolin
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
 
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei

Revision 1542020-01-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-01 69 54 11 4213 2172 64 4794 18772
(50 unique users)
300
(23 unique users)
75
(10 unique users)
872.9 7207.7 77% 481 35 20 16875 TWikiGuest
    197 LiZhengwei
    175 MariaS
    143 ChihChingChen
    112 YiHanWu
      89 SiyuLi
      87 XiongShaolin
      86 ZhuChengguang
      71 FengZhao
      69 QiLuo
107 SiyuLi
  33 MariaS
  27 LiZhengwei
  24 ChihChingChen
  21 ZhuChengguang
  21 XueWangchen
  20 XiranBai
  18 XiongShaolin
  15 QiLuo
  15 TangZhicheng
 
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei

Revision 1532019-12-21 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-12 69 54 9 4182 2551 65 4700 33949
(48 unique users)
314
(23 unique users)
59
(13 unique users)
860.1 7115.4 89% 476 35 20 31737 TWikiGuest
    219 MariaS
    215 LiZhengwei
    197 LiuCongzhan
    168 LiYongping
    112 ChihChingChen
      93 CaiCai
      87 ZhengYaoguang
      79 LuXuefeng
      78 LiXufang
131 LiYongping
  43 MariaS
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  17 ChihChingChen
  14 ZhengYaoguang
  13 LuXuefeng
  10 DuGuohong
  10 YongjieZhang
>
>
2019-12 69 56 9 4188 2618 77 4715 47011
(52 unique users)
425
(29 unique users)
74
(16 unique users)
863.2 7128.8 90% 476 35 20 44028 TWikiGuest
    289 MariaS
    215 LiZhengwei
    201 LiuCongzhan
    192 ZhengYaoguang
    182 ChihChingChen
    168 LiYongping
    160 YiHanWu
    107 CaiCai
      99 XiaoShuo
131 LiYongping
  59 MariaS
  47 ZhengYaoguang
  41 ChihChingChen
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  24 ZhuChengguang
  13 LuXuefeng
  12 DuGuohong
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1522019-12-13 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-12 69 54 9 4182 2548 65 4700 33324
(48 unique users)
313
(23 unique users)
59
(13 unique users)
859.9 7115.4 76% 476 35 20 31182 TWikiGuest
    217 MariaS
    215 LiZhengwei
    197 LiuCongzhan
    168 LiYongping
    112 ChihChingChen
      93 CaiCai
      85 ZhengYaoguang
      79 LuXuefeng
      78 LiXufang
131 LiYongping
  43 MariaS
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  17 ChihChingChen
  14 ZhengYaoguang
  13 LuXuefeng
  10 DuGuohong
  10 YongjieZhang
>
>
2019-12 69 54 9 4182 2551 65 4700 33949
(48 unique users)
314
(23 unique users)
59
(13 unique users)
860.1 7115.4 89% 476 35 20 31737 TWikiGuest
    219 MariaS
    215 LiZhengwei
    197 LiuCongzhan
    168 LiYongping
    112 ChihChingChen
      93 CaiCai
      87 ZhengYaoguang
      79 LuXuefeng
      78 LiXufang
131 LiYongping
  43 MariaS
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  17 ChihChingChen
  14 ZhengYaoguang
  13 LuXuefeng
  10 DuGuohong
  10 YongjieZhang
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1512019-12-13 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-12 68 52 5 4086 2444 33 4583 18954
(37 unique users)
161
(14 unique users)
35
(5 unique users)
855.9 6868.0 87% 476 34 20 18116 TWikiGuest
    168 LiYongping
    107 MariaS
      85 LiuCongzhan
      53 LiHong
      27 WuDi
      27 QiLuo
      26 SongXinying
      26 ChihChingChen
      24 LiuHao
131 LiYongping
  19 MariaS
  10 YongjieZhang
    8 LiZhengwei
    5 LiuCongzhan
    4 QiLuo
    4 LiHong
    4 YangLiu
    3 LiuHao
    3 YiQiBin
>
>
2019-12 69 54 9 4182 2548 65 4700 33324
(48 unique users)
313
(23 unique users)
59
(13 unique users)
859.9 7115.4 76% 476 35 20 31182 TWikiGuest
    217 MariaS
    215 LiZhengwei
    197 LiuCongzhan
    168 LiYongping
    112 ChihChingChen
      93 CaiCai
      85 ZhengYaoguang
      79 LuXuefeng
      78 LiXufang
131 LiYongping
  43 MariaS
  33 LiZhengwei
  28 XiranBai
  26 CaiCai
  17 ChihChingChen
  14 ZhengYaoguang
  13 LuXuefeng
  10 DuGuohong
  10 YongjieZhang
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1502019-12-05 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-12 68 51 4 4071 2342 10 4551 10152
(28 unique users)
26
(7 unique users)
3
(2 unique users)
853.7 6846.2 87% 476 34 20 9889 TWikiGuest
    36 LiuCongzhan
    32 MariaS
    24 LiuHao
    23 LiHong
    15 SiyuLi
    13 YangLiu
    12 XiaoShuo
    11 GeMengyuan
    10 CaiCai
13 MariaS
  4 LiHong
  4 YangLiu
  3 LiuHao
  3 LiuCongzhan
  1 YanXiaofei
  1 YiQiBin
>
>
2019-12 68 52 5 4086 2444 33 4583 18954
(37 unique users)
161
(14 unique users)
35
(5 unique users)
855.9 6868.0 87% 476 34 20 18116 TWikiGuest
    168 LiYongping
    107 MariaS
      85 LiuCongzhan
      53 LiHong
      27 WuDi
      27 QiLuo
      26 SongXinying
      26 ChihChingChen
      24 LiuHao
131 LiYongping
  19 MariaS
  10 YongjieZhang
    8 LiZhengwei
    5 LiuCongzhan
    4 QiLuo
    4 LiHong
    4 YangLiu
    3 LiuHao
    3 YiQiBin
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1492019-12-03 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-12 68 48 2 4069 1283 2 4548 3805
(15 unique users)
3
(2 unique users)
0
(0 unique users)
851.7 6843.9 99% 476 34 20 3719 TWikiGuest
    15 SiyuLi
    10 YiQiBin
    10 CaiCai
      8 QiLuo
      8 MariaS
      7 ZhengYaoguang
      5 LiuCongzhan
      5 XiaoShuo
      5 WangGuofeng
MariaS
YiQiBin
>
>
2019-12 68 51 4 4071 2342 10 4551 10152
(28 unique users)
26
(7 unique users)
3
(2 unique users)
853.7 6846.2 87% 476 34 20 9889 TWikiGuest
    36 LiuCongzhan
    32 MariaS
    24 LiuHao
    23 LiHong
    15 SiyuLi
    13 YangLiu
    12 XiaoShuo
    11 GeMengyuan
    10 CaiCai
13 MariaS
  4 LiHong
  4 YangLiu
  3 LiuHao
  3 LiuCongzhan
  1 YanXiaofei
  1 YiQiBin
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1482019-12-02 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2019-12 68 48 2 4069 1283 2 4548 3805
(15 unique users)
3
(2 unique users)
0
(0 unique users)
851.7 6843.9 99% 476 34 20 3719 TWikiGuest
    15 SiyuLi
    10 YiQiBin
    10 CaiCai
      8 QiLuo
      8 MariaS
      7 ZhengYaoguang
      5 LiuCongzhan
      5 XiaoShuo
      5 WangGuofeng
MariaS
YiQiBin
 
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan

Revision 1472019-10-26 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 53 7 4017 2443 45 4337 57284
(60 unique users)
308
(23 unique users)
68
(11 unique users)
832.4 6536.3 96% 473 34 20 55057 TWikiGuest
    310 MariaS
    227 LiuCongzhan
    202 CaiCai
    150 YiHanWu
    110 XiranBai
      95 SiyuLi
      90 ChihChingChen
      86 YongjieZhang
      68 LiHong
132 XiranBai
  74 MariaS
  26 YiHanWu
  18 CaiCai
  18 LiHong
  15 YongjieZhang
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
  11 SiyuLi
    8 ZhangAimei
>
>
2019-10 68 53 7 4019 2491 50 4339 65957
(63 unique users)
386
(23 unique users)
70
(11 unique users)
834.5 6541.3 96% 473 34 20 63196 TWikiGuest
    420 MariaS
    277 LiuCongzhan
    213 CaiCai
    189 YiHanWu
    155 YongjieZhang
    131 ZhengYaoguang
    118 XiranBai
      99 ChihChingChen
      95 SiyuLi
135 XiranBai
  97 MariaS
  30 YiHanWu
  23 YongjieZhang
  19 CaiCai
  18 LiHong
  16 ZhengYaoguang
  16 DuGuohong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1462019-10-21 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 53 7 4016 2385 43 4332 52706
(59 unique users)
273
(22 unique users)
63
(10 unique users)
831.3 6533.1 84% 473 34 20 50790 TWikiGuest
    256 MariaS
    219 LiuCongzhan
    134 YiHanWu
    110 XiranBai
      96 CaiCai
      88 ChihChingChen
      70 YongjieZhang
      68 LiHong
      63 LiZhengwei
132 XiranBai
  61 MariaS
  20 YiHanWu
  18 LiHong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
  12 YongjieZhang
  11 SiyuLi
    7 QiLuo
    6 ZhengYaoguang
>
>
2019-10 68 53 7 4017 2443 45 4337 57284
(60 unique users)
308
(23 unique users)
68
(11 unique users)
832.4 6536.3 96% 473 34 20 55057 TWikiGuest
    310 MariaS
    227 LiuCongzhan
    202 CaiCai
    150 YiHanWu
    110 XiranBai
      95 SiyuLi
      90 ChihChingChen
      86 YongjieZhang
      68 LiHong
132 XiranBai
  74 MariaS
  26 YiHanWu
  18 CaiCai
  18 LiHong
  15 YongjieZhang
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
  11 SiyuLi
    8 ZhangAimei
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1452019-10-18 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 53 6 4010 2243 29 4322 47147
(50 unique users)
205
(17 unique users)
50
(6 unique users)
829.9 6516.9 84% 473 34 20 45956 TWikiGuest
    174 MariaS
    103 XiranBai
    100 YiHanWu
      75 LiuCongzhan
      66 ChihChingChen
      60 LiHong
      54 CaiCai
      47 SiyuLi
      44 YiQiBin
129 XiranBai
  32 MariaS
  18 LiHong
  14 YiQiBin
  10 YongjieZhang
    9 SiyuLi
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 JasonAustermann
    4 LiuCongzhan
>
>
2019-10 68 53 7 4016 2385 43 4332 52706
(59 unique users)
273
(22 unique users)
63
(10 unique users)
831.3 6533.1 84% 473 34 20 50790 TWikiGuest
    256 MariaS
    219 LiuCongzhan
    134 YiHanWu
    110 XiranBai
      96 CaiCai
      88 ChihChingChen
      70 YongjieZhang
      68 LiHong
      63 LiZhengwei
132 XiranBai
  61 MariaS
  20 YiHanWu
  18 LiHong
  14 YiQiBin
  13 LiuCongzhan
  12 YongjieZhang
  11 SiyuLi
    7 QiLuo
    6 ZhengYaoguang
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1442019-10-15 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 53 6 4009 2174 27 4322 37459
(49 unique users)
191
(17 unique users)
50
(6 unique users)
827.9 6516.9 96% 473 34 20 36417 TWikiGuest
    136 MariaS
    103 XiranBai
      87 YiHanWu
      66 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      44 YiQiBin
      41 YongjieZhang
      39 SiyuLi
129 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
  14 YiQiBin
  10 YongjieZhang
    9 SiyuLi
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 JasonAustermann
    4 WuYiwen
>
>
2019-10 68 53 6 4010 2243 29 4322 47147
(50 unique users)
205
(17 unique users)
50
(6 unique users)
829.9 6516.9 84% 473 34 20 45956 TWikiGuest
    174 MariaS
    103 XiranBai
    100 YiHanWu
      75 LiuCongzhan
      66 ChihChingChen
      60 LiHong
      54 CaiCai
      47 SiyuLi
      44 YiQiBin
129 XiranBai
  32 MariaS
  18 LiHong
  14 YiQiBin
  10 YongjieZhang
    9 SiyuLi
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 JasonAustermann
    4 LiuCongzhan
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1432019-10-14 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 52 6 4007 1950 22 4322 29329
(44 unique users)
160
(14 unique users)
50
(6 unique users)
825.9 6516.9 96% 473 34 20 28484 TWikiGuest
    133 MariaS
      98 XiranBai
      77 YiHanWu
      53 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      44 YiQiBin
      33 LiuHao
      33 TsengYuHan
127 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
  14 YiQiBin
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    4 WuYiwen
    3 WuDl
    2 LiuCongzhan
    2 ZhaoWen
>
>
2019-10 68 53 6 4009 2174 27 4322 37459
(49 unique users)
191
(17 unique users)
50
(6 unique users)
827.9 6516.9 96% 473 34 20 36417 TWikiGuest
    136 MariaS
    103 XiranBai
      87 YiHanWu
      66 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      44 YiQiBin
      41 YongjieZhang
      39 SiyuLi
129 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
  14 YiQiBin
  10 YongjieZhang
    9 SiyuLi
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 JasonAustermann
    4 WuYiwen
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1422019-10-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-10 68 52 6 4007 1802 21 4321 26407
(40 unique users)
151
(13 unique users)
49
(5 unique users)
825.0 6516.8 96% 473 34 20 25645 TWikiGuest
    133 MariaS
      93 XiranBai
      77 YiHanWu
      53 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      33 TsengYuHan
      30 QiLuo
      27 WuYiwen
126 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 YiQiBin
    4 WuYiwen
    3 WuDl
    2 LiuCongzhan
    2 ZhaoWen
>
>
2019-10 68 52 6 4007 1950 22 4322 29329
(44 unique users)
160
(14 unique users)
50
(6 unique users)
825.9 6516.9 96% 473 34 20 28484 TWikiGuest
    133 MariaS
      98 XiranBai
      77 YiHanWu
      53 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      44 YiQiBin
      33 LiuHao
      33 TsengYuHan
127 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
  14 YiQiBin
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    4 WuYiwen
    3 WuDl
    2 LiuCongzhan
    2 ZhaoWen
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1412019-10-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2019-10 68 52 6 4007 1802 21 4321 26407
(40 unique users)
151
(13 unique users)
49
(5 unique users)
825.0 6516.8 96% 473 34 20 25645 TWikiGuest
    133 MariaS
      93 XiranBai
      77 YiHanWu
      53 ChihChingChen
      48 LiuCongzhan
      46 LiHong
      33 TsengYuHan
      30 QiLuo
      27 WuYiwen
126 XiranBai
  22 MariaS
  16 LiHong
    9 YiHanWu
    7 QiLuo
    6 YiQiBin
    4 WuYiwen
    3 WuDl
    2 LiuCongzhan
    2 ZhaoWen
 
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong

Revision 1402019-09-28 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-09 68 55 9 3996 2577 108 4239 90546
(73 unique users)
851
(40 unique users)
145
(21 unique users)
811.8 6441.2 94% 473 34 20 85772 TWikiGuest
    508 LiHong
    346 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
108 LiHong
  91 SiyuLi
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  42 TsengYuHan
>
>
2019-09 68 55 9 4001 2604 115 4262 95424
(76 unique users)
923
(40 unique users)
170
(22 unique users)
813.2 6447.4 95% 473 34 20 90243 TWikiGuest
    554 LiHong
    350 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    211 MariaS
    175 LiYongping
    165 SongXinying
133 YangLiu
110 LiHong
  91 SiyuLi
  68 MariaS
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
 
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong
2019-06 66 54 10 3830 2185 65 4020 17175
(66 unique users)
372
(33 unique users)
54
(20 unique users)
749.0 5948.6 88% 461 32 20 14195 TWikiGuest
    363 LiHong
    340 FanRuohong
    220 ZhengYaoguang
    170 SiyuLi
    137 YiQiBin
    132 CaiCai
    102 YanXiaofei
      92 QiLuo
      87 LiZhengwei
109 LiHong
  52 CaiCai
  39 YiQiBin
  38 FanRuohong
  24 ZhengYaoguang
  21 JasonAustermann
  14 JianYao
  14 QiLuo
  13 SiyuLi
  11 YanXiaofei

Revision 1392019-09-25 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-09 68 55 9 3977 2553 88 4229 84855
(69 unique users)
718
(39 unique users)
128
(21 unique users)
810.2 6412.7 94% 472 34 20 80654 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    279 CaiCai
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
>
>
2019-09 68 55 9 3996 2577 108 4239 90546
(73 unique users)
851
(40 unique users)
145
(21 unique users)
811.8 6441.2 94% 473 34 20 85772 TWikiGuest
    508 LiHong
    346 LiuCongzhan
    288 CaiCai
    282 SiyuLi
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
108 LiHong
  91 SiyuLi
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  42 TsengYuHan
 
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong
2019-06 66 54 10 3830 2185 65 4020 17175
(66 unique users)
372
(33 unique users)
54
(20 unique users)
749.0 5948.6 88% 461 32 20 14195 TWikiGuest
    363 LiHong
    340 FanRuohong
    220 ZhengYaoguang
    170 SiyuLi
    137 YiQiBin
    132 CaiCai
    102 YanXiaofei
      92 QiLuo
      87 LiZhengwei
109 LiHong
  52 CaiCai
  39 YiQiBin
  38 FanRuohong
  24 ZhengYaoguang
  21 JasonAustermann
  14 JianYao
  14 QiLuo
  13 SiyuLi
  11 YanXiaofei

Revision 1382019-09-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-09 68 55 9 3977 2553 88 4229 81734
(69 unique users)
718
(39 unique users)
128
(21 unique users)
809.3 6412.7 94% 472 34 20 77533 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    279 CaiCai
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
>
>
2019-09 68 55 9 3977 2553 88 4229 84855
(69 unique users)
718
(39 unique users)
128
(21 unique users)
810.2 6412.7 94% 472 34 20 80654 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    279 CaiCai
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
 
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong
2019-06 66 54 10 3830 2185 65 4020 17175
(66 unique users)
372
(33 unique users)
54
(20 unique users)
749.0 5948.6 88% 461 32 20 14195 TWikiGuest
    363 LiHong
    340 FanRuohong
    220 ZhengYaoguang
    170 SiyuLi
    137 YiQiBin
    132 CaiCai
    102 YanXiaofei
      92 QiLuo
      87 LiZhengwei
109 LiHong
  52 CaiCai
  39 YiQiBin
  38 FanRuohong
  24 ZhengYaoguang
  21 JasonAustermann
  14 JianYao
  14 QiLuo
  13 SiyuLi
  11 YanXiaofei

Revision 1372019-09-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-09 68 55 9 3975 2547 85 4226 78570
(67 unique users)
704
(38 unique users)
125
(20 unique users)
808.4 6408.4 82% 470 34 20 74471 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    278 CaiCai
    275 YangLiu
    221 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
  38 LiZhengwei
>
>
2019-09 68 55 9 3977 2553 88 4229 81734
(69 unique users)
718
(39 unique users)
128
(21 unique users)
809.3 6412.7 94% 472 34 20 77533 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    279 CaiCai
    275 YangLiu
    250 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  43 LiZhengwei
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
 
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13 TsengYuHan
2019-07 67 53 10 3883 2512 66 4067 45972
(61 unique users)
556
(28 unique users)
38
(12 unique users)
763.6 6033.0 79% 462 33 20 42678 TWikiGuest
    422 CaiCai
    276 PengWenxi
    247 YiQiBin
    243 ZhengYaoguang
    147 LiHong
    145 LiYongping
    143 MariaS
    134 XiaoShuo
    128 LiuCongzhan
136 PengWenxi
  88 YiQiBin
  52 ZhengYaoguang
  41 MariaS
  41 LiYongping
  29 SiyuLi
  26 CaiCai
  26 EthanKarpel
  25 KiWonYoon
  24 LiHong
2019-06 66 54 10 3830 2185 65 4020 17175
(66 unique users)
372
(33 unique users)
54
(20 unique users)
749.0 5948.6 88% 461 32 20 14195 TWikiGuest
    363 LiHong
    340 FanRuohong
    220 ZhengYaoguang
    170 SiyuLi
    137 YiQiBin
    132 CaiCai
    102 YanXiaofei
      92 QiLuo
      87 LiZhengwei
109 LiHong
  52 CaiCai
  39 YiQiBin
  38 FanRuohong
  24 ZhengYaoguang
  21 JasonAustermann
  14 JianYao
  14 QiLuo
  13 SiyuLi
  11 YanXiaofei

Revision 1362019-09-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2019-09 68 55 9 3972 2539 79 4223 76071
(66 unique users)
685
(36 unique users)
121
(18 unique users)
807.7 6383.8 82% 470 34 20 72102 TWikiGuest
    325 LiHong
    283 LiuCongzhan
    275 YangLiu
    272 CaiCai
    221 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  45 YongjieZhang
  41 TsengYuHan
  41 LiuCongzhan
  39 SiyuLi
  38 LiZhengwei
>
>
2019-09 68 55 9 3975 2547 85 4226 78570
(67 unique users)
704
(38 unique users)
125
(20 unique users)
808.4 6408.4 82% 470 34 20 74471 TWikiGuest
    345 LiuCongzhan
    325 LiHong
    278 CaiCai
    275 YangLiu
    221 LiZhengwei
    175 SiyuLi
    175 LiYongping
    156 YaoJiaming
    147 FanRuohong
133 YangLiu
  66 LiYongping
  62 KiWonYoon
  53 CaiCai
  52 LiHong
  48 LiuCongzhan
  45 YongjieZhang
  41 TsengYuHan
  39 SiyuLi
  38 LiZhengwei
 
2019-08 67 55 5 3921 2543 64 4113 75405
(58 unique users)
458
(24 unique users)
48
(12 unique users)
786.9 6133.8 80% 466 33 20 72167 TWikiGuest
    289 CaiCai
    267 MariaS
    263 ZhengYaoguang
    235 YaoJiaming
    222 KiWonYoon
    205 LiuCongzhan
    140 LiHong
    136 SiyuLi
    127 PengWenxi
96 ZhengYaoguang
82 MariaS
78 PengWenxi
56 CaiCai
24 XiranBai
21 LiHong
19 YiQiBin
19 JasonAustermann
18 KiWonYoon
13