Difference: SiteStatistics (1 vs. 239)

Revision 2392021-03-02 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2021-03 73 49 1 4863 488 1 6235 1624
(8 unique users)
3
(1 unique users)
1
(1 unique users)
1115.8 10188.8 83% 539 41 20 1557 TWikiGuest
    39 MengpingShen
      9 MariaS
      8 LiaoGuofu
      5 RenXiangxiang
      4 JordiMontanaLopez
      1 DuGuohong
      1 HuQingbao
MariaS
 
2021-02 73 56 6 4862 2574 29 6231 47377
(46 unique users)
201
(21 unique users)
48
(13 unique users)
1113.8 10182.3 83% 538 41 20 45834 TWikiGuest
    249 MariaS
    156 ChihChingChen
      86 LiuCongzhan
      72 LiHong
      70 ZhengChao
      68 ZhangYanqiu
      65 FengZhao
      59 ShuXiaoLiu
      56 LiZhengwei
101 MariaS
  21 LiXufang
  21 ZhengChao
  16 ZhangYanqiu
  13 LiHong
  12 FengZhao
  11 YuQing
  11 JordiMontanaLopez
    9 LiuCongzhan
    8 JasonAustermann
2021-01 73 57 10 4851 2733 68 6184 53822
(63 unique users)
429
(36 unique users)
94
(22 unique users)
1101.3 10101.0 82% 537 41 20 51014 TWikiGuest
    378 MariaS
    238 ZhangLaiyu
    216 ChihChingChen
    157 LiZhengwei
    137 LiuCongzhan
    103 LiHong
    102 XiaoShuo
      95 LiXufang
      87 XuYu
161 MariaS
  82 ZhangLaiyu
  46 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  13 LiZhengwei
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
  11 CaiCai
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu

Revision 2382021-02-24 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-02 73 55 6 4858 2315 19 6205 15901
(35 unique users)
83
(16 unique users)
20
(9 unique users)
1106.2 10158.8 83% 538 41 20 15309 TWikiGuest
      98 MariaS
      65 FengZhao
      51 LiuCongzhan
      44 LiHong
      33 YuQing
      32 JasonAustermann
      31 ZhengChao
      28 LiZhengwei
      20 XiongShaolin
34 MariaS
12 FengZhao
12 ZhengChao
11 YuQing
  6 JasonAustermann
  5 LiuCongzhan
  5 XiongShaolin
  4 LiHong
  3 XueWangchen
  2 ZhaoYi
>
>
2021-02 73 56 6 4862 2574 29 6231 47377
(46 unique users)
201
(21 unique users)
48
(13 unique users)
1113.8 10182.3 83% 538 41 20 45834 TWikiGuest
    249 MariaS
    156 ChihChingChen
      86 LiuCongzhan
      72 LiHong
      70 ZhengChao
      68 ZhangYanqiu
      65 FengZhao
      59 ShuXiaoLiu
      56 LiZhengwei
101 MariaS
  21 LiXufang
  21 ZhengChao
  16 ZhangYanqiu
  13 LiHong
  12 FengZhao
  11 YuQing
  11 JordiMontanaLopez
    9 LiuCongzhan
    8 JasonAustermann
 
2021-01 73 57 10 4851 2733 68 6184 53822
(63 unique users)
429
(36 unique users)
94
(22 unique users)
1101.3 10101.0 82% 537 41 20 51014 TWikiGuest
    378 MariaS
    238 ZhangLaiyu
    216 ChihChingChen
    157 LiZhengwei
    137 LiuCongzhan
    103 LiHong
    102 XiaoShuo
      95 LiXufang
      87 XuYu
161 MariaS
  82 ZhangLaiyu
  46 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  13 LiZhengwei
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
  11 CaiCai
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui

Revision 2372021-02-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-02 73 55 6 4858 2278 19 6205 13881
(35 unique users)
80
(16 unique users)
20
(9 unique users)
1105.7 10158.8 83% 538 41 20 13308 TWikiGuest
      82 MariaS
      65 FengZhao
      49 LiuCongzhan
      44 LiHong
      33 YuQing
      32 JasonAustermann
      31 ZhengChao
      28 LiZhengwei
      20 XiongShaolin
31 MariaS
12 FengZhao
12 ZhengChao
11 YuQing
  6 JasonAustermann
  5 LiuCongzhan
  5 XiongShaolin
  4 LiHong
  3 XueWangchen
  2 ZhaoYi
>
>
2021-02 73 55 6 4858 2315 19 6205 15901
(35 unique users)
83
(16 unique users)
20
(9 unique users)
1106.2 10158.8 83% 538 41 20 15309 TWikiGuest
      98 MariaS
      65 FengZhao
      51 LiuCongzhan
      44 LiHong
      33 YuQing
      32 JasonAustermann
      31 ZhengChao
      28 LiZhengwei
      20 XiongShaolin
34 MariaS
12 FengZhao
12 ZhengChao
11 YuQing
  6 JasonAustermann
  5 LiuCongzhan
  5 XiongShaolin
  4 LiHong
  3 XueWangchen
  2 ZhaoYi
 
2021-01 73 57 10 4851 2733 68 6184 53822
(63 unique users)
429
(36 unique users)
94
(22 unique users)
1101.3 10101.0 82% 537 41 20 51014 TWikiGuest
    378 MariaS
    238 ZhangLaiyu
    216 ChihChingChen
    157 LiZhengwei
    137 LiuCongzhan
    103 LiHong
    102 XiaoShuo
      95 LiXufang
      87 XuYu
161 MariaS
  82 ZhangLaiyu
  46 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  13 LiZhengwei
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
  11 CaiCai
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui

Revision 2362021-02-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2021-02 73 55 6 4858 2278 19 6205 13881
(35 unique users)
80
(16 unique users)
20
(9 unique users)
1105.7 10158.8 83% 538 41 20 13308 TWikiGuest
      82 MariaS
      65 FengZhao
      49 LiuCongzhan
      44 LiHong
      33 YuQing
      32 JasonAustermann
      31 ZhengChao
      28 LiZhengwei
      20 XiongShaolin
31 MariaS
12 FengZhao
12 ZhengChao
11 YuQing
  6 JasonAustermann
  5 LiuCongzhan
  5 XiongShaolin
  4 LiHong
  3 XueWangchen
  2 ZhaoYi
 
2021-01 73 57 10 4851 2733 68 6184 53822
(63 unique users)
429
(36 unique users)
94
(22 unique users)
1101.3 10101.0 82% 537 41 20 51014 TWikiGuest
    378 MariaS
    238 ZhangLaiyu
    216 ChihChingChen
    157 LiZhengwei
    137 LiuCongzhan
    103 LiHong
    102 XiaoShuo
      95 LiXufang
      87 XuYu
161 MariaS
  82 ZhangLaiyu
  46 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  13 LiZhengwei
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
  11 CaiCai
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui

Revision 2352021-01-28 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6162 45589
(52 unique users)
291
(30 unique users)
71
(17 unique users)
1099.2 10054.8 82% 532 41 20 43544 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      75 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
>
>
2021-01 73 57 10 4851 2733 68 6184 53822
(63 unique users)
429
(36 unique users)
94
(22 unique users)
1101.3 10101.0 82% 537 41 20 51014 TWikiGuest
    378 MariaS
    238 ZhangLaiyu
    216 ChihChingChen
    157 LiZhengwei
    137 LiuCongzhan
    103 LiHong
    102 XiaoShuo
      95 LiXufang
      87 XuYu
161 MariaS
  82 ZhangLaiyu
  46 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  13 LiZhengwei
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
  11 CaiCai
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2342021-01-23 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6162 44664
(52 unique users)
291
(30 unique users)
71
(17 unique users)
1098.9 10054.8 100% 532 41 20 42621 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      73 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
>
>
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6162 45589
(52 unique users)
291
(30 unique users)
71
(17 unique users)
1099.2 10054.8 82% 532 41 20 43544 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      75 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2332021-01-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6161 44542
(52 unique users)
290
(30 unique users)
70
(16 unique users)
1098.9 10054.7 100% 532 41 20 42509 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      73 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
>
>
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6162 44664
(52 unique users)
291
(30 unique users)
71
(17 unique users)
1098.9 10054.8 100% 532 41 20 42621 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      73 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2322021-01-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 54 8 4828 2626 35 6130 34112
(43 unique users)
156
(24 unique users)
34
(11 unique users)
1096.1 10013.3 100% 531 41 20 32941 TWikiGuest
    152 MariaS
      83 ChihChingChen
      72 CaiCai
      57 LiXufang
      54 LiZhengwei
      53 YongjieZhang
      52 SiyuLi
      43 WuDi
      43 LiHong
88 MariaS
11 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
>
>
2021-01 73 55 10 4838 2693 52 6161 44542
(52 unique users)
290
(30 unique users)
70
(16 unique users)
1098.9 10054.7 100% 532 41 20 42509 TWikiGuest
    342 MariaS
    175 ChihChingChen
    102 LiHong
      91 LiXufang
      90 LiZhengwei
      87 XuYu
      85 LiuCongzhan
      73 CaiCai
      71 XiaoShuo
148 MariaS
  24 XiaoShuo
  23 XuYu
  22 ChihChingChen
  17 LiHong
  11 CaiCai
  11 YiQiBin
  11 JasonAustermann
    9 ZhangLaiyu
    8 LiXufang
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2312021-01-17 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 54 8 4828 2608 35 6124 23214
(43 unique users)
142
(24 unique users)
28
(11 unique users)
1093.3 9987.9 100% 531 41 20 22139 TWikiGuest
    137 MariaS
      76 ChihChingChen
      60 CaiCai
      52 LiXufang
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      40 LiZhengwei
      39 SiyuLi
69 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
>
>
2021-01 73 54 8 4828 2626 35 6130 34112
(43 unique users)
156
(24 unique users)
34
(11 unique users)
1096.1 10013.3 100% 531 41 20 32941 TWikiGuest
    152 MariaS
      83 ChihChingChen
      72 CaiCai
      57 LiXufang
      54 LiZhengwei
      53 YongjieZhang
      52 SiyuLi
      43 WuDi
      43 LiHong
88 MariaS
11 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2302021-01-15 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 54 8 4827 2470 33 6124 17046
(42 unique users)
134
(24 unique users)
28
(11 unique users)
1091.4 9987.9 81% 531 41 20 16016 TWikiGuest
    117 MariaS
      76 ChihChingChen
      59 CaiCai
      52 LiXufang
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      40 LiZhengwei
      39 SiyuLi
61 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
>
>
2021-01 73 54 8 4828 2608 35 6124 23214
(43 unique users)
142
(24 unique users)
28
(11 unique users)
1093.3 9987.9 100% 531 41 20 22139 TWikiGuest
    137 MariaS
      76 ChihChingChen
      60 CaiCai
      52 LiXufang
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      40 LiZhengwei
      39 SiyuLi
69 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2292021-01-14 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 54 8 4827 2280 33 6123 14276
(39 unique users)
126
(24 unique users)
27
(11 unique users)
1090.8 9987.9 100% 531 41 20 13395 TWikiGuest
    100 MariaS
      76 ChihChingChen
      52 CaiCai
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      38 XuYu
      37 XiaoShuo
      36 SiyuLi
52 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
>
>
2021-01 73 54 8 4827 2470 33 6124 17046
(42 unique users)
134
(24 unique users)
28
(11 unique users)
1091.4 9987.9 81% 531 41 20 16016 TWikiGuest
    117 MariaS
      76 ChihChingChen
      59 CaiCai
      52 LiXufang
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      40 LiZhengwei
      39 SiyuLi
61 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2282021-01-13 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 51 4 4818 1478 5 6099 4256
(15 unique users)
14
(4 unique users)
1
(1 unique users)
1088.1 9903.8 99% 530 41 20 4133 TWikiGuest
    38 XuYu
    23 JiacongLiu
    16 MariaS
      6 XueWangchen
      6 QiLuo
      6 GeMengyuan
      6 YaoQiuling
      5 ChihChingChen
      5 SongXinying
XuYu
JiacongLiu
MariaS
QiLuo
>
>
2021-01 73 54 8 4827 2280 33 6123 14276
(39 unique users)
126
(24 unique users)
27
(11 unique users)
1090.8 9987.9 100% 531 41 20 13395 TWikiGuest
    100 MariaS
      76 ChihChingChen
      52 CaiCai
      43 WuDi
      43 LiHong
      40 JasonAustermann
      38 XuYu
      37 XiaoShuo
      36 SiyuLi
52 MariaS
10 CaiCai
  9 ChihChingChen
  9 ZhangLaiyu
  9 JasonAustermann
  7 RcGvhn
  7 LiZhengwei
  6 XuYu
  6 ZhangYifei
  5 LuXuefeng
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2272021-01-05 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2021-01 73 51 2 4817 1430 3 6099 3793
(10 unique users)
8
(2 unique users)
1
(1 unique users)
1087.9 9903.8 99% 530 41 20 3714 TWikiGuest
    38 XuYu
    16 MariaS
      6 GeMengyuan
      6 YaoQiuling
      5 SongXinying
      3 CaiCai
      3 YangLiu
      1 SiyuLi
      1 DuGuohong
XuYu
MariaS
>
>
2021-01 73 51 4 4818 1478 5 6099 4256
(15 unique users)
14
(4 unique users)
1
(1 unique users)
1088.1 9903.8 99% 530 41 20 4133 TWikiGuest
    38 XuYu
    23 JiacongLiu
    16 MariaS
      6 XueWangchen
      6 QiLuo
      6 GeMengyuan
      6 YaoQiuling
      5 ChihChingChen
      5 SongXinying
XuYu
JiacongLiu
MariaS
QiLuo
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2262021-01-04 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2021-01 73 51 2 4817 1430 3 6099 3793
(10 unique users)
8
(2 unique users)
1
(1 unique users)
1087.9 9903.8 99% 530 41 20 3714 TWikiGuest
    38 XuYu
    16 MariaS
      6 GeMengyuan
      6 YaoQiuling
      5 SongXinying
      3 CaiCai
      3 YangLiu
      1 SiyuLi
      1 DuGuohong
XuYu
MariaS
 
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson

Revision 2252020-12-26 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-12 73 54 7 4814 2577 33 6075 30910
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1084.8 9888.2 99% 530 41 20 29398 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      81 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
>
>
2020-12 73 54 7 4814 2586 33 6075 32428
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1085.2 9888.2 99% 530 41 20 30910 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      87 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
 
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu

Revision 2242020-12-25 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-12 73 54 7 4814 2577 33 6075 30850
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1084.8 9888.2 99% 530 41 20 29339 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      80 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
>
>
2020-12 73 54 7 4814 2577 33 6075 30910
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1084.8 9888.2 99% 530 41 20 29398 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      81 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
 
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu

Revision 2232020-12-25 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-12 73 53 5 4813 2198 28 6068 16748
(46 unique users)
123
(19 unique users)
17
(9 unique users)
1081.3 9880.6 99% 530 41 20 15657 TWikiGuest
    170 MariaS
      89 ChihChingChen
      78 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      54 LiHong
      52 SongXinying
      40 ShiJingyan
38 MariaS
29 YongjieZhang
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  8 ZhangYifei
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 RcGvhn
  4 ChihChingChen
  4 LiuCongzhan
>
>
2020-12 73 54 7 4814 2577 33 6075 30850
(52 unique users)
191
(24 unique users)
24
(11 unique users)
1084.8 9888.2 99% 530 41 20 29339 TWikiGuest
    200 MariaS
    141 CaiCai
    117 ChihChingChen
      80 SongXinying
      80 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      58 LiHong
49 CaiCai
40 MariaS
29 YongjieZhang
13 ZhangYifei
11 JiacongLiu
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 ZhangYanqiu
 
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu

Revision 2222020-12-16 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-12 73 53 4 4810 1554 19 6055 7632
(27 unique users)
48
(9 unique users)
4
(3 unique users)
1078.9 9842.1 99% 530 41 20 7209 TWikiGuest
    85 MariaS
    74 XueWangchen
    61 YuYi
    30 SongXinying
    28 XuYu
    20 RcGvhn
    17 QiLuo
    15 ChihChingChen
    11 ZhangAimei
23 MariaS
11 XueWangchen
  5 RcGvhn
  4 ZhangAimei
  2 QiLuo
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 DuGuohong
>
>
2020-12 73 53 5 4813 2198 28 6068 16748
(46 unique users)
123
(19 unique users)
17
(9 unique users)
1081.3 9880.6 99% 530 41 20 15657 TWikiGuest
    170 MariaS
      89 ChihChingChen
      78 LiuCongzhan
      74 YongjieZhang
      74 XueWangchen
      61 YuYi
      54 LiHong
      52 SongXinying
      40 ShiJingyan
38 MariaS
29 YongjieZhang
11 XueWangchen
  8 ShiJingyan
  8 ZhangYifei
  7 KeithThompson
  6 JordiMontanaLopez
  5 RcGvhn
  4 ChihChingChen
  4 LiuCongzhan
 
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu

Revision 2212020-12-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-12 73 53 4 4810 1554 19 6055 7632
(27 unique users)
48
(9 unique users)
4
(3 unique users)
1078.9 9842.1 99% 530 41 20 7209 TWikiGuest
    85 MariaS
    74 XueWangchen
    61 YuYi
    30 SongXinying
    28 XuYu
    20 RcGvhn
    17 QiLuo
    15 ChihChingChen
    11 ZhangAimei
23 MariaS
11 XueWangchen
  5 RcGvhn
  4 ZhangAimei
  2 QiLuo
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  1 DuGuohong
 
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu

Revision 2202020-11-29 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 56 8 4804 2470 38 6046 47885
(54 unique users)
271
(25 unique users)
36
(13 unique users)
1073.4 9768.7 80% 528 41 20 46046 TWikiGuest
    197 MariaS
    181 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      75 LiHong
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
59 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
>
>
2020-11 73 56 8 4804 2491 40 6050 51262
(55 unique users)
301
(26 unique users)
40
(13 unique users)
1074.2 9787.3 98% 528 41 20 49284 TWikiGuest
    237 MariaS
    182 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      82 LiHong
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
80 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
10 JiacongLiu
  9 LiChengkui
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2192020-11-27 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 56 8 4804 2469 38 6046 47739
(54 unique users)
271
(25 unique users)
36
(13 unique users)
1073.3 9768.7 80% 528 41 20 45900 TWikiGuest
    197 MariaS
    181 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      75 LiHong
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
59 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
>
>
2020-11 73 56 8 4804 2470 38 6046 47885
(54 unique users)
271
(25 unique users)
36
(13 unique users)
1073.4 9768.7 80% 528 41 20 46046 TWikiGuest
    197 MariaS
    181 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      75 LiHong
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
59 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2182020-11-27 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 56 8 4803 2414 35 6045 44881
(53 unique users)
219
(24 unique users)
35
(13 unique users)
1072.6 9768.6 98% 528 41 20 43202 TWikiGuest
    196 MariaS
    181 ChihChingChen
      96 LiuCongzhan
      75 LiHong
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
      63 ZhangAimei
      61 LiXufang
      61 YuQing
59 MariaS
29 ZhangYifei
26 KeithThompson
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
  7 YongjieZhang
  7 LiHong
>
>
2020-11 73 56 8 4804 2469 38 6046 47739
(54 unique users)
271
(25 unique users)
36
(13 unique users)
1073.3 9768.7 80% 528 41 20 45900 TWikiGuest
    197 MariaS
    181 ChihChingChen
      99 LiuCongzhan
      77 ZhangYanqiu
      75 ZhangAimei
      75 LiHong
      68 KeithThompson
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
59 MariaS
33 KeithThompson
29 ZhangYanqiu
29 ZhangYifei
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 XueWangchen
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2172020-11-25 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 53 6 4798 2180 23 6035 29181
(44 unique users)
129
(17 unique users)
25
(9 unique users)
1068.2 9749.7 98% 528 41 20 28206 TWikiGuest
    101 MariaS
      63 LiHong
      62 ChihChingChen
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      51 SiyuLi
      38 YaoQiuling
      37 GaoGuanhua
      36 KeithThompson
33 MariaS
29 ZhangYifei
19 KeithThompson
16 ZhangAimei
11 ChihChingChen
  7 LiHong
  6 JiacongLiu
  6 JasonAustermann
  5 JeremyMeinke
  4 DuGuohong
>
>
2020-11 73 56 8 4803 2414 35 6045 44881
(53 unique users)
219
(24 unique users)
35
(13 unique users)
1072.6 9768.6 98% 528 41 20 43202 TWikiGuest
    196 MariaS
    181 ChihChingChen
      96 LiuCongzhan
      75 LiHong
      67 ZhangYifei
      66 JasonAustermann
      63 ZhangAimei
      61 LiXufang
      61 YuQing
59 MariaS
29 ZhangYifei
26 KeithThompson
24 ChihChingChen
22 ZhangAimei
19 JasonAustermann
  8 ChengHuajie
  8 ZhengChao
  7 YongjieZhang
  7 LiHong
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2162020-11-16 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 53 6 4794 1920 15 6019 18246
(40 unique users)
55
(11 unique users)
9
(4 unique users)
1064.5 9697.6 97% 528 41 20 17688 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      27 ChihChingChen
      26 YaoQiuling
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 53 6 4798 2180 23 6035 29181
(44 unique users)
129
(17 unique users)
25
(9 unique users)
1068.2 9749.7 98% 528 41 20 28206 TWikiGuest
    101 MariaS
      63 LiHong
      62 ChihChingChen
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      51 SiyuLi
      38 YaoQiuling
      37 GaoGuanhua
      36 KeithThompson
33 MariaS
29 ZhangYifei
19 KeithThompson
16 ZhangAimei
11 ChihChingChen
  7 LiHong
  6 JiacongLiu
  6 JasonAustermann
  5 JeremyMeinke
  4 DuGuohong
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2152020-11-10 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 53 6 4794 1891 15 6019 17097
(37 unique users)
55
(11 unique users)
9
(4 unique users)
1064.1 9697.6 98% 528 41 20 16563 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      26 YaoQiuling
      26 ChihChingChen
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 53 6 4794 1920 15 6019 18246
(40 unique users)
55
(11 unique users)
9
(4 unique users)
1064.5 9697.6 97% 528 41 20 17688 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      27 ChihChingChen
      26 YaoQiuling
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2142020-11-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 53 5 4794 1861 14 6019 16342
(35 unique users)
54
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.8 9697.6 80% 528 41 20 15833 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 53 6 4794 1891 15 6019 17097
(37 unique users)
55
(11 unique users)
9
(4 unique users)
1064.1 9697.6 98% 528 41 20 16563 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      26 YaoQiuling
      26 ChihChingChen
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2132020-11-09 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1821 14 6019 15566
(34 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.5 9697.6 98% 528 41 20 15123 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 53 5 4794 1861 14 6019 16342
(35 unique users)
54
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.8 9697.6 80% 528 41 20 15833 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      46 SiyuLi
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      29 JiacongLiu
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
29 ZhangYifei
11 MariaS
  6 JiacongLiu
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2122020-11-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1790 14 6019 14677
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.2 9697.6 97% 528 41 20 14243 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1821 14 6019 15566
(34 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.5 9697.6 98% 528 41 20 15123 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2112020-11-08 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1772 14 6019 14198
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.9 9697.6 98% 528 41 20 13770 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      23 WangChenwei
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1790 14 6019 14677
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1063.2 9697.6 97% 528 41 20 14243 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      29 WangChenwei
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2102020-11-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1733 14 6019 13442
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.6 9697.6 97% 528 41 20 13014 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      23 WangChenwei
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1772 14 6019 14198
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.9 9697.6 98% 528 41 20 13770 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      23 WangChenwei
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2092020-11-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1689 14 6019 12786
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.4 9697.6 97% 528 41 20 12376 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
      13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1733 14 6019 13442
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.6 9697.6 97% 528 41 20 13014 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      23 WangChenwei
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2082020-11-07 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1585 13 6018 10718
(31 unique users)
49
(9 unique users)
8
(3 unique users)
1061.7 9697.6 80% 528 41 20 10330 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      34 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
      13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1689 14 6019 12786
(33 unique users)
50
(10 unique users)
9
(4 unique users)
1062.4 9697.6 97% 528 41 20 12376 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      36 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
      13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 JiacongLiu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2072020-11-06 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 52 5 4794 1468 11 6017 8402
(25 unique users)
40
(7 unique users)
7
(2 unique users)
1060.8 9697.1 98% 528 41 20 8090 TWikiGuest
    61 YuQing
    56 ZhangYifei
    32 DuGuohong
    24 QiLuo
    20 ChihChingChen
    18 MariaS
    16 YaoQiuling
    14 XiaoShuo
    13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  4 MariaS
  3 XiaoShuo
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1585 13 6018 10718
(31 unique users)
49
(9 unique users)
8
(3 unique users)
1061.7 9697.6 80% 528 41 20 10330 TWikiGuest
      61 YuQing
      56 ZhangYifei
      34 MariaS
      32 DuGuohong
      24 QiLuo
      20 ChihChingChen
      16 YaoQiuling
      14 XiaoShuo
      13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
11 MariaS
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  3 XiaoShuo
  2 XuYu
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
  1 JasonAustermann
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2062020-11-04 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-11 73 42 1 4793 289 4 6017 1486
(6 unique users)
26
(2 unique users)
7
(2 unique users)
1058.4 9697.1 98% 528 41 20 1373 TWikiGuest
    56 ZhangYifei
    46 YuQing
      4 LiHong
      4 LiZhengwei
      3 LuXuefeng
29 ZhangYifei
  4 YuQing
>
>
2020-11 73 52 5 4794 1468 11 6017 8402
(25 unique users)
40
(7 unique users)
7
(2 unique users)
1060.8 9697.1 98% 528 41 20 8090 TWikiGuest
    61 YuQing
    56 ZhangYifei
    32 DuGuohong
    24 QiLuo
    20 ChihChingChen
    18 MariaS
    16 YaoQiuling
    14 XiaoShuo
    13 XiongShaolin
29 ZhangYifei
  4 YuQing
  4 DuGuohong
  4 MariaS
  3 XiaoShuo
  2 XiongShaolin
  1 QiLuo
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2052020-11-01 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Added:
>
>
2020-11 73 42 1 4793 289 4 6017 1486
(6 unique users)
26
(2 unique users)
7
(2 unique users)
1058.4 9697.1 98% 528 41 20 1373 TWikiGuest
    56 ZhangYifei
    46 YuQing
      4 LiHong
      4 LiZhengwei
      3 LuXuefeng
29 ZhangYifei
  4 YuQing
 
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng

Revision 2042020-10-31 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 8 4789 2763 52 6010 68646
(60 unique users)
428
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.3 9670.8 80% 527 41 20 65688 TWikiGuest
    331 MariaS
    232 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
    142 LiXufang
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
>
>
2020-10 73 57 8 4791 2792 54 6010 69936
(62 unique users)
433
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.7 9670.8 97% 528 41 20 66867 TWikiGuest
    337 MariaS
    252 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    166 LuXuefeng
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong

Revision 2032020-10-31 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 8 4789 2744 52 6009 63032
(59 unique users)
419
(26 unique users)
76
(17 unique users)
1055.2 9668.9 97% 527 41 20 60243 TWikiGuest
    311 MariaS
    232 LiZhengwei
    222 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    200 LiHong
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    142 LiuCongzhan
    130 LiXufang
107 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  26 LiXufang
  24 JasonAustermann
  23 KeithThompson
>
>
2020-10 73 57 8 4789 2763 52 6010 68646
(60 unique users)
428
(27 unique users)
77
(17 unique users)
1057.3 9670.8 80% 527 41 20 65688 TWikiGuest
    331 MariaS
    232 LiZhengwei
    225 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    204 LiHong
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    145 LiuCongzhan
    142 LiXufang
111 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  29 JasonAustermann
  26 LiXufang
  23 KeithThompson
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong

Revision 2022020-10-28 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 6 4778 2665 31 5960 44270
(47 unique users)
226
(16 unique users)
26
(10 unique users)
1048.8 9585.0 96% 526 41 20 42677 TWikiGuest
    192 MariaS
    147 LiZhengwei
    146 ZhengChao
    137 ChihChingChen
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      63 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
11 LiZhengwei
  8 LiXufang
>
>
2020-10 73 57 8 4789 2744 52 6009 63032
(59 unique users)
419
(26 unique users)
76
(17 unique users)
1055.2 9668.9 97% 527 41 20 60243 TWikiGuest
    311 MariaS
    232 LiZhengwei
    222 YongjieZhang
    207 ChihChingChen
    200 LiHong
    152 XuYu
    150 ZhengChao
    142 LiuCongzhan
    130 LiXufang
107 MariaS
  50 ZhengChao
  46 YongjieZhang
  43 LiHong
  30 ChihChingChen
  29 FengZhao
  29 CaiCai
  26 LiXufang
  24 JasonAustermann
  23 KeithThompson
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong

Revision 2012020-10-19 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 6 4778 2664 31 5960 43115
(47 unique users)
226
(16 unique users)
26
(10 unique users)
1048.5 9585.0 79% 526 41 20 41534 TWikiGuest
    192 MariaS
    146 ZhengChao
    144 LiZhengwei
    137 ChihChingChen
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      63 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
11 LiZhengwei
  8 LiXufang
>
>
2020-10 73 57 6 4778 2665 31 5960 44270
(47 unique users)
226
(16 unique users)
26
(10 unique users)
1048.8 9585.0 96% 526 41 20 42677 TWikiGuest
    192 MariaS
    147 LiZhengwei
    146 ZhengChao
    137 ChihChingChen
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      63 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
11 LiZhengwei
  8 LiXufang
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong

Revision 2002020-10-19 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 5 4777 2654 29 5959 42427
(45 unique users)
223
(16 unique users)
25
(10 unique users)
1048.3 9582.6 96% 526 41 20 40920 TWikiGuest
    187 MariaS
    146 ZhengChao
    134 ChihChingChen
    114 LiZhengwei
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      61 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
  8 LiXufang
  7 LiZhengwei
>
>
2020-10 73 57 6 4778 2664 31 5960 43115
(47 unique users)
226
(16 unique users)
26
(10 unique users)
1048.5 9585.0 79% 526 41 20 41534 TWikiGuest
    192 MariaS
    146 ZhengChao
    144 LiZhengwei
    137 ChihChingChen
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      63 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
11 LiZhengwei
  8 LiXufang
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng
2020-07 71 56 13 4567 2670 90 5591 71412
(66 unique users)
710
(35 unique users)
156
(19 unique users)
988.8 8675.7 89% 509 40 20 67891 TWikiGuest
    301 MariaS
    291 YangLiu
    204 ZhuChengguang
    195 YaruWu
    188 RanDuan
    172 LiuCongzhan
    162 LiZhengwei
    144 XueWangchen
    112 LiHong
152 YangLiu
  98 YaruWu
  97 MariaS
  85 RanDuan
  56 LiXufang
  47 ZhuChengguang
  27 CaiCai
  26 XueWangchen
  23 ZhangLaiyu
  19 LiHong

Revision 1992020-10-18 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

TWiki Site Statistics

Line: 48 to 48
 
Month Webs
Total
Webs
Viewed
Webs
updated
Topics
Total
Topics
Viewed
Topics
Updated
Attach-
ments
Topic
Views
Topic
Updates
Files
Uploads
Data
Size MB
Pub
Size MB
Disk
Use
Users Groups Plugins Top Viewers Top Contributors
<--statDate-->
<--statWebs-->
<--statWebsViewed-->
<--statWebsUpdated-->
<--statTopics-->
<--statTopicsViewed-->
<--statTopicsUpdated-->
<--statAttachments-->
<--statViews-->
<--statSaves-->
<--statUploads-->
<--statDataSize-->
<--statPubSize-->
<--statDiskUse-->
<--statUsers-->
<--statGroups-->
<--statPlugins-->
<--statTopViewers-->
<--statTopContributors-->
Changed:
<
<
2020-10 73 57 4 4776 2650 26 5958 41082
(44 unique users)
217
(15 unique users)
24
(9 unique users)
1047.9 9563.1 96% 526 41 20 39637 TWikiGuest
    187 MariaS
    146 ZhengChao
    134 ChihChingChen
    106 LiHong
      99 YongjieZhang
      97 LiZhengwei
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      61 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 JasonAustermann
14 YongjieZhang
  8 LiXufang
  6 JordiMontanaLopez
>
>
2020-10 73 57 5 4777 2654 29 5959 42427
(45 unique users)
223
(16 unique users)
25
(10 unique users)
1048.3 9582.6 96% 526 41 20 40920 TWikiGuest
    187 MariaS
    146 ZhengChao
    134 ChihChingChen
    114 LiZhengwei
    112 LiHong
      99 YongjieZhang
      80 LiXufang
      73 LiuCongzhan
      61 CaiCai
60 MariaS
50 ZhengChao
28 LiHong
25 ChihChingChen
15 KeithThompson
14 CaiCai
14 YongjieZhang
14 JasonAustermann
  8 LiXufang
  7 LiZhengwei
 
2020-09 73 59 10 4762 2758 94 5931 58526
(75 unique users)
685
(37 unique users)
130
(24 unique users)
1035.2 9512.2 96% 525 41 20 54492 TWikiGuest
    350 LiXufang
    340 MariaS
    318 LiZhengwei
    283 LiYongping
    191 LiuCongzhan
    190 ChihChingChen
    163 LiaoGuofu
    160 YiHanWu
    146 ZhengChao
160 LiYongping
133 MariaS
  92 LiXufang
  64 YiHanWu
  44 ZhuChengguang
  39 LiZhengwei
  37 ZhengChao
  23 LiuCongzhan
  22 LiaoGuofu
  19 JiacongLiu
2020-08 71 51 3 4573 1982 16 5593 25591
(27 unique users)
45
(10 unique users)
2
(1 unique users)
996.8 8687.6 89% 512 40 20 25208 TWikiGuest
      59 GaoMeinv
      59 MariaS
      38 ChihChingChen
      23 ZhangXiaomei
      22 KeithThompson
      22 ChengYaosong
      22 YaoQiuling
      20 DuGuohong
      19 WangLu
23 MariaS
  5 DuGuohong
  5 KeithThompson
  4 GaoMeinv
  2 JasonAustermann
  2 TWikiAdminUser
  2 TWikiRegistrationAgent
  2 AdrianSinclair
  1 YanXiaofei
  1 TangZhicheng